Предстоящо заседание, което ще се проведе на 25. 05. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
963

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  25. 05. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 46 500лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2017г. и отчет на готовността за провеждането им.

Докл.:Ил.Гешева, Мариана Зинкова-Шенкова

 1. Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Велинград 2017-2020г.

Докл.:Н.Шуманова

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на петна, разположени в кв.156 по плана на гр.Велинград – Централен минерален плаж.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Допълнение на Решение №232/25.06.2015г. на Общински съвет – Велинград, относно определяне на количеството стояща дървесина на корен за продажба, реда и начина за извършване на продажбата и началните тръжни цени по сортименти.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ ХVІІ-34 с площ от 560кв.м., находящ се в кв.23 по плана на с.Драгиново на собственика на законно построена жилищна сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ ХІІ-1786 с площ от 436кв.м., находящ се в кв.327 по плана на гр.Велинград на собствениците на законно построени жилищни сгради върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие по изработен ПУП-ПП за нови трасета на подземни ел.кабели и водопровод в м.”Реповица”, землище на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за трасе за прокарване на нова кабелна линия в кв.3972 до разпределително табло в м.„Башкова чука” /разса/,землище Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за трасе на имот в м.”Осово бръдце”, землище Велинград.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП парцеларен план за обект: Път отклонение за с.Кандьови, Община Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти в кв.354 по плана на гр.Велинград /кв.Лъджене – бившия „Стройком”/.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация в кв.338 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ за кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и допълване на одобрен кадастрален план в кв.5 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС за м.май

19.1. Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2016. Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи – не представен.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
22.05.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
22.05.2017г.     /понеделник/ 15.30 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.
22.05.2017г.

/понеделник/

16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
23.05.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
23.05.2017г.

/вторник/

15.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.
23. 05.2017г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                  /инж.Б.Мандраджиев/

 

Вашият коментар