Община Велинград кандидатства с проект за изграждане на претоварна станция за отпадъци

0
878

     Община Велинград кандидатства с проект за изграждане на претоварна станция за отпадъци Община Велинград кандидатства с проектно предложение за “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

     В това проекторешение Община Велинград е в партньорство с Община Ракитово, където между тях се подписа споразумение в което се определи Община Велинград като водеща. По този начин, на нейна територия ще бъде осигурена възможност да се изгради и въведе в експлоатация на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

     Целта предварително да се третират отпадъците и количеството им да намалее до минимум, което ще облекчи жителите на Община Велинград по отношение на такса битови отпадъци. Това от своя страна ще доведе до постигане на националните цели и ще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на Европейския съюз.

Вашият коментар