Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29. 06. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
1586

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29. 06. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 • Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за 2017г.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Изменение и допълнение на приета структура и обща численост на Общинска администрация.

Докл.:Т.Янков

 1. Изменения на Приложения към Общински план за защита при бедствия на Община Велинград и планове за действия към него, приети с решения на ОбС №22 и №23 от 2012г.

Докл.:Т.Янков

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.02.17г. -30.04.17г. и решенията, които към 31.05.16г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Одобряване на доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Велинград, основан на резултатите от междинната оценка за изпълнение на общинския план за развитие за периода 2014-2016г.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Частично изменение на Решение №147/27.04.17г. на ОбС и увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 69 700лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици „Осми март”, „3-ти март”, „Буков дол”, „Милош Папарков” и „Христо Смирненски” в гр.Велинград, Община Велинград от ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Изменение на Решение №43 от 01.2016г. на Общински съвет – Велинград, относно участие на новоизбран общински съветник в комисии към Общински съвет.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград.

Докл.:Н.Шуманова

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев – Велинград”, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр.Велинград”, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград”, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: гр.Велинград, ул.”Хан Аспарух” №16, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Докл.:В.Атанасов

 1. Определяне брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Велинград, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници и срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2016г.

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Общинска програма за закрила на детето за 2017г.

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Именуване на Централен минерален плаж във Велинград.

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Определяне пазарна цена на възмездно удължаване срока на правото на строеж върху общинска земя учредено с Договор №432/02.09.2005г. в полза на Нонка Стефанова Осева, Мария Нонкина Мишева, Любка Нонкина Чавдарова.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Дарение на общински недвижим имот, целия с площ от 620кв.м. в кв.7 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград на Религиозна институция „Мюсюлманско изповедание” в полза на мюсюлманско настоятелство със седалище с.Долна Дъбева, Община Велинград.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „СБР-НК” ЕАД – София за обект „Консултативно-диагностичен блок – 1” /стара поликлиника/ и „Консултативно-диагностичен блок-2” /нова сграда/ в кв.361 по плана на гр.Велинград на ул.”Димитър Масларов” №3а.

Докл.:М.Полежански, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня” на „СБР-НК” ЕАД – София за обект: Балнеолечебница „Сярна баня” в кв.256 по плана на гр.Велинград, ул.”Георги Кирков” №41а.

Докл.:М.Полежански, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” издадено на фирма „Орхидея” и преиздаване на същото на фирма „Финанс турс” ЕООД и продължаване срока на действието му за обект: хотел „Романтика”, в кв.361 по плана на гр.Велинград, бул.”Съединение”.

Докл.:М.Полежански, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Муса и Ибрахим Мустафови Алендарови в землището на гр.Велинград.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Али Мехмед Али в землището на с.Кръстава.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мехмед Мехмедов Юруков в землището на с.Драгиново.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Асан Мустафов Кепчелюв в землището на с.Драгиново.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Одобряване пазарна цена на поземлени имоти-частна собственост в м.”Реповица” по КВС на гр.Велинград.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Одобряване пазарна цена на поземлени имоти –частна собственост в м.”Сивек” по КВС на гр.Велинград за разширение на централния гробищен парк.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от пет години на Регионална здравна инспекция – Пазарджик на обект общинска собственост.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване ПУП – ПП за нови трасета на подземен ел.кабел и водопровод с цел електрифициране и водоснабдяване на новообразуван имот в м.”Реповица”, землище гр.Велинград.

Докл.:И.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството на съсед по изработен ПУП за промяна предназначението на имот в м.”Марина ливада”, землище Велинград.

Докл.:И.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода в кв.4201 по плана на гр.Велинград- „Елбрус Холидейс” ЕООД.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за трасе на нов водопровод в кв.178 по плана на гр.Велинград /бившия Кисловодск/.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството на съсед за изработен ПУП – ПЗ на едноетажно застрояване в кв.341 по плана на с.Драгиново.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация в кв.376 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.27 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка допълване на одобрен кадастрален план с нови поземлени имоти в кв.12 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

41.1.От м.май: Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи – не представен.

41.2. м.Юни: Приемане на нова Наредба №1 за Поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград – не представена.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
26.06.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
26.06.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
27.06.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
27.06.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
28.06.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
28. 06.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

 

 

Вашият коментар