Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27. 07.2017 г. /четвъртък/ от 09:30ч.

0
1127

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27. 07. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за първото полугодие на 2017г.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г.

Докл.: инж.Б.Мандраджиев

 1. Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г.

Докл.: инж.Б.Мандраджиев

 1. Учредяване на общинско дружество „Медицински център Велинград” ЕООД със 100% общинско участие.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2017/2018г.

Докл.:Мариана Зинкова-Шенкова

 1. Утвърждаване на списък със средишни детски градини и училища за учебната 2017/2018г.

Докл.:Мариана Зинкова-Шенкова

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 125 607лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Закупуване на автомобил за нуждите на ОП „СИП и ТИЦ”.

Докл.:Васил Мешков

 1. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на движима вещ-частна общинска собственост – лек автомобил марка „Фолксваген транспортер” на ДЦДМУ гр.Велинград.

Докл.:Р.Гарданска

 1. Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект за рекултивация на общинското сметище в гр.Велинград от ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Кандидатстване на Община Велинград по ОП „Региони в растеж 2014-2020” с проектно предложение „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в гр.Велинград” с обект „Полудневна детска градина към СУ „Кирил и Методий”.

Докл.:В.Атанасов

 1. Обект на интервенция „Полудневна детска градина към СУ „Кирил и Методий” по ОП „Региони в растеж 2014-2020” с проектно предложение „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в гр.Велинград”.

Докл.:инж.Ив.Пукнев

 1. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот – петно №5, находящо се в кв.156 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков,Н.Келчева

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общинска сграда – помещение с площ 154кв.м./за склад/, находящ се в кв.130 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Б.Чинков,Н.Келчева

 1. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – ПОС на територията на Община Велинград, находящи се в административни сгради в с.Драгиново и с.Света Петка.

Докл.:И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Христо Ангелов Белев в землището на гр.Велинград.

Докл.:Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ислям Мехмедов Ислямов в землище с.Бутрева и землище с.Враненци.

Докл.:Н.Келчева

 1. Одобряване пазарна оценка на ПИ с площ 0,821дка, полска култура в м.”Осово бръдце” по КВС за землището на гр.Велинград.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, находяща се в кв.75 по плана на гр.Велинград/ул.”П.Берон” №63/ на собственика на законно построена жилищна сграда и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в м.Вельовица.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП – трасе на нов водопровод в м.”Бучимиша”, землище на гр.Велинград и с.Драгиново.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен кабел 20 кV от подстанция „Велинград” до МВЕЦ „Долене”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Могилица”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за трасе на нов водопровод от съществуващ на ул.”Пирин” в гр.Велинград до ПИ в м.”Голямо благо/Варниците” по КВС на з-ще Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП –план схема за нова канализация и водопровод по ул.”Г.Делчев” до УПИ в кв.4141 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация на УПИ в кв.417 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП –схема за трасе на нов водопровод по ул.”Дарвин” до УПИ в кв.170 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на верни имотни граници на имот в кв.10 по плана на с.Всемирци.

Докл.:инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по приет помощен план за имоти в кв.9, кв.12, кв.11 по плана на с.Мечо корито.

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП-ПР за изменение регулация на улична алея между кв.71 и кв.74, на улица между кв.71 и кв.74, кв.76 и кв.71 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имоти с площ 900кв.м. в м.”Мариница”.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 

 1. Попълване на нов имот в кв.2 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-схема за трасе на обект-нова въздушна кабелна линия за електрозахранване в м.”Мариница-Оранжериите” по КВС на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-Проект за ЧИПРЗ в кв.5 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

38.1. Годишен финансов отчет на „Паркинги и гаражи” ООД за 2016г.

38.2. Годишен финансов отчет на „Спорт Бееви” АД за 2016г.

38.3. Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Пазарджик” АД за 2016г.

               38.4. Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2017г.-отложен за следващо заседание с писмо вх.№589/17.07.17г.

               38.5.Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД-не представен и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2017г.

               38.6. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2017г. –отложена за следващо заседание с писмо вх.№589/17.07.17г.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
24.07.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
24.07.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.07.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
25.07.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
26.07.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26. 07.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/  

 

 

Вашият коментар