Извънредно заседание, което ще се проведе на 08.08.2017 /вторник/ от 09:30 часа

0
859

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                             

                                                                       

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 08.08.2017 /вторник/  от  09:30 часа в Голямата заседателна  зала на Община Велинград при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 

  1. Продължаване работата на комисия, назначна с Решение №261/03.06.16г. на ОбС-Велинград.

Докл.:Н.Стефанова

  1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 15 200лв. От продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.

Докл.:инж.П.Кондев

  1. Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2017/2018г.

Докл.:Мариана Зинкова-Шенкова

  1. Сключване на договор за наем с физически лица за детска градина „Юрий Гагарин” с.Света Петка – филиал с.Алендарова.

Докл.:Мариана Зинкова-Шенкова

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                      /инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар