Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28. 09. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
890

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28. 09. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Упълномощаване на представителя на Община Велинград в „МБАЛ – Пазарджик“ АД да гласува по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите.

     Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Изпълнение на задачата, възложена на комисията избрана с Решениеа №260/08.08.17г. на ОбС – Велинград относно „МБАЛ – Велинград“ ЕООД.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Промяна на общинския бюджет за 2017г. – допълнение на Решение №175/29.06.17г. на ОбС – Велинград.

Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Промяна на общинския бюджет за 2017г. – ДГ „Слънчице“.

Докл.: К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Промяна на общинския бюджет за 2017г. – Дейност „Домове за стари хора“.

Докл.: К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.05.17г. до 31.08.17г.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Одобряване на Актуализация на Общинския план за развитие за периода 2018 – 2020г. на Община Велинград.

Докл.:Д.Бошнакова

 1. Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 1. Програма за енергийна ефективност на Община Велинград.

Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 1. Приемане на нова Наредба за ползване на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на Община Велинград.Изменение и допълнение на Наредбата за МДТ. Отмяна на 2бр.наредби.

Докл.:инж.Ст.Кърпачева

 1. Ремонт, преустройство и обзавеждане в детска градина на съществуваща едноетажна сграда – ПОС, находяща се в кв.25 по плана на с.Пашови.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Потвърждаване на Решение №140/31.03.2016г. на ОбС – Велинград относно Промяна статута на ПГ по дървообработване „Ив.Вазов”.

Докл.:Н.Келчева

 1. Придобиване на промишлен водопровод от езера „Клептуза” до бивш завод „Георги Димитров” гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Консултативно-диагностичен блок-1” – стара поликлиника в кв.361 по плана на гр.Велинград.

Докл.:М.Полежански

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня” за обект Балнеолечебница „Сярна баня” в кв.256 по плана на гр.Велинград.

Докл.:М.Полежански

 1. Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода на „Финанс турс” гр.Сърница за хотел „Романтика”, находящ се в кв.361 по плана на гр.Велинград.

Докл.:М.Полежански

 1. Предоставяне на „ВКТВ” ЕООД стопанисването на общински водопроводи за „водопренос/водоподаване” на мин.вода от находища на минерална вода №16 – Велинград и №27 с.Драгиново.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Изменение и допълнение на решение №431/17.11.16г. на ОбС – Велинград относно „Обекти от първостепенно значение”.

Докл.:Н.Келчева

 1. Одобряване на схема на 33бр. петна за поставяне на рекламно информационни табели, одобрени на ЕСУТ на 14.09.2017г.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на петно №1 и №2, находящи се в тротоарно уширение на ул.”Патриарх Евтимий” по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно право на управление с Областен управител на Област Пазарджик за имот частна държавна собственост, находящ се в кв.141 по плана на гр.Велинград, ведно с построената двуетажна масивна сграда „Къща на Цвета Шуманова”.

Докл.: Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на обект – магазин №15 в кв.104 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване на имот в кв.433 по плана на гр.Велинград, ул.”Анезица” и определяне на пазарна цена за продажба на имота.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на 3бр. УПИ в кв.7 и кв.7А по плана на с.Юндола и определяне на пазарни цени на имотите.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост в кв.23 по плана на с.Юндола с Връбка Жейнова Гугалова и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост в кв.207 по плана на гр.Велинград с Георги С.Лебанов и Петко С.Лебанов и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя – ЧОС в кв.21 по плана на с.Драгиново с Мустафа Ю.Влакнов и определяне пазарна цена на имота.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост в кв.21 по плана на с.Драгиново с Асан Ю.Влакнов и определяне пазарна цена на имота.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Учредяване на възмездно право на строеж на трафопост в кв.156 по плана на гр.Велинград в полза на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и определяне пазарна цена на правото на строеж върху общинския имот.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост, находяща се в кв.351 по плана на гр.Велинград на Венцислав А.Гальов, собственик на законно построена жилищна сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Именуване на улици в с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Именуване на улица в кв.77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85,86 в с.Драгиново.

Докл.:А.Бонак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по разрешение за изработване на ПУП-схема за трасе на кабелна линия в кв.65 по плана на с.Драгиново.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие и изработване на ПУП за трасе на нов водопровод за питейна вода в с.Драгиново.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастрален план с верни имотни граници в кв.9 по плана на с.Драгиново.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработване на ПУП –схема за трасе на нов водопровод и нова канализация в кв.68 и 68А по плана на с.Драгиново.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението и частично изменение на плана за регулация и застрояване – Картофохранилище в м.Сивек.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на нови имоти в кв.14 по плана на с.Пашови.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на нов имот в кв19 по плана на с.Пашови.

Докл.: С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за попълване на верни имотни граници на УПИ „За рибарник” в кв.394 по плана на гр.Велинград.

Докл.: С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за частично изменение на регулационния план в кв.3445 по плана на гр.Велинград.

Докл.: С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор в кв.75 и за промяна характера на собствеността.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка и одобрение на кадастралния план с верни граници в кв.75 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот в м.”Превалата”.

Докл.:инж.Д. Папаркова, инжД.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за нова канализация и водопровод на улици във гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП на нова подземна кабелна линия в м.”Превалата”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ПР в кв.23 по плана на с.Юндола и даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Велинград и собствениците на УПИ ХІ-142.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор и за одобряване на ЧИ на ПУП-ПРЗ в м.”Дълбоки дол”.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І „За училище” в кв.174 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема за трасе на нови водопровод и канализация по ул.”Сютка”, гр.Велинград.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП- план схема за нова канализация и изместване на стара за УПИ в кв.1821 по плана на гр.Велинград.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен проект за ПУП-схема за трасе на нова подземна кабелна линия в кв.11 по плана на с.Юндола.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Именуване на улица по плана на гр.Велинград.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП- план схема за трасе за присъединяване в кв.149 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за водоснабдяване, канализация и електрифициране в м.”Попин камък”.

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП –парцеларен план за трасе на нова канализация от м.”Санаториума” до м.”Вельовица”.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопорвод от РШ „Лъджене стара” до Контролен горски пункт в гр.Велинград.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 

 1. Допълнение и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот в кв.656 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП в кв.68 по плана на с.Драгиново.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПР, засягащ част от кв.10 по плана на с.Всемирци.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за поправка и допълване на одобрен кадастрален план в кв.4141 по плана на гр.Велинград.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и ПИП-ЧИ в кв.134 по плана на гр.Велинград – „Комунално битови услуги”.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

65.1. Отложени от м.юли:

– Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2017г.- не представен.

– Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2017г.- не представена.

    65.2. Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2017/2018г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини – не представена.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
25.09.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
25.09.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.09.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
26.09.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
27.09.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
27. 09.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/  

 

 

 

Вашият коментар