Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26. 10. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
1183

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 26. 10. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания и въпроси.
2. Даване разрешение на Директора на Общински център за работа с деца – Велинград за извършване на разход за отоплителна инсталация.
Докл.:инж.П.Кондев
3. Отпускане на персонална пенсия на Мустафа Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград.
Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева
4. Отпускане на персонална пенсия на Атидже Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград.
Докл.: инж.юрист Ст.Кърпачева
5. Одобряване и приемане на седем нови петна за поставяне на РИЕ – рекламно-информационни елементи-рекламни билбордове.
Докл.:Д.Данчева
6. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №ІV-за услуги, в кв.354 по плана на гр.Велинград на „ВИГ Строй” ООД и определяне пазарна цена на общинския имот.
Докл.:М.Белухова, Н.Келчева
7. Допълнение на Решение №51/23.02.2012г., изменено с Решение №379/30.10.2012г. относно Таблица за базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград.
Докл.:А.Вецов,Н.Келчева
8. Сключване на Договор за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак”.
Докл.:Н.Видаркинска
9. Даване на съгласие за промяна характера на собствеността на УПИ ІХ-8322 в кв.414 по плана на гр.Велинград от публична общинска собственост в частна общинска собственост /ул.”Г.Делчев/.
Докл.:Г.Христозов, Н.Келчева
10. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Асанов Пехливанов в землището на с.Драгиново.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
11. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Осман Мехмедов Манушов в землището на с.Драгиново.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
12. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ахмед Асанов Юруков в землището на с.Драгиново.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
13. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Залихе Салиева Караасанова в землището на с.Драгиново.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
14. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Махмуд Асанов Мазълов в землището на с.Драгиново.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
15. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Еюп Мехмедов Еюпов в землището на с.Кръстава.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
16. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Емине Мехмедова Еюпова в землището на с.Кръстава.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
17. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ибрахим Юсеинов Уручов в землището на с.Кръстава.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
18. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ибрахим Мехмедов Теберов в землището на с.Пашови.
Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева
19. Даване съгласие за изработен проект за ПУП на нов водопровод от съществуващ НР „Нежовица”.
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
20. Даване на съгласие за частично изменение на плана за застрояване в УПИ І-училище и детско заведение в кв.2 по плана на с.Света Петка.
Докл.:инж.Д.Кафеджиева
21. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ІV-озеленяване и спорт в кв.5 по плана на с.Юндола.
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
22. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична алея и на УПИ ХХІІІ – за озеленяване в кв.339 по плана на гр.Велинград /кв.Каменица, ул.”Ст.Стамболов”/.
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
23. Даване на съгласие за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация и озеленяване в кв.402 по плана на гр.Велинград /ул.”Г.Кирков”/.
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
24. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-схема за трасе за нова подземна кабелна линия в кв.38 по плана на с.Юндола.
Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева
25. Даване на съгласие за изработен ПУП – схема на трасе за подземен електропровод за захранване на „Многофункционална жилищна сграда” в кв.59 по плана на гр.Велинград /бул.”Съединение”/.
Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева
26. Даване на съгласие за изработен ПУП – схема на трасе на подземен електропровод за УПИ І-6547, 6548 в кв.478 по плана на гр.Велинград /м.”Попин камък”/.
Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева
27. Допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нови имоти пл.№8912-общ. И №8913-общ. В кв.403 по плана на гр.Велинград /Асфалтова база/.
Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева
28. Даване на съгласие за ПУП-ЧИ на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ ІІІ-8829-за производство и услуги в кв.1014 и улица с о.т.№№389о-389п по плана на гр.Велинград/ бивш завод „Г.Димитров”/.
Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева
29. Даване на съгласие за ПУП-план схема за нов подземен електропровод от съществуващ КРШ до нов КНН до УПИ ХІХ-8878, кв.82 по плана на гр.Велинград /Промишлена зона, ул.”Индустриална”/.
Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева
30. Разглеждане и одобряване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ Х в кв.7 по плана на с.Долна Дъбева.
Докл.:инж.А.Палов, инж.Д.Кафеджиева
31. Даване съгласие по изработен ПУП за определяне на трасе на подземен електропровод от БКТП „Пътно” в УПИ ХVІ-ТП кв.4201 по плана на гр.Велинград до нов КНН до имот 149161.
Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева
32. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ със собственика на имот №065067, местност „Стопански двор2”.
Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева
33. По програмата за работа на ОбС:
33.1.Отчет за приходи и разходи и баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.07.-30.09.2017г.
33.2. Отчет за приходи и разходи и баланс на „ВКТВ” ЕООД за периода 01.07.-30.09.2017г. – не представен.
33.3. Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон. – не представен.
33.4. Разглеждане на тригодишна бюджета прогноза 2018- 2020г.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
23.10.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
23.10.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
24.10.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
24.10.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
25.10.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
25. 10.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар