Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.11. 2017г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
815

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30. 11. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велинград, приета с решение №51/12.02.2014г. на ОбС – Велинград.

Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.

Докл.:Ат.Вецов, Н.Видаркинска

 1. Определяне на двама представители от ОбС за членове на комисия по чл.15, ал.2 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград.

Докл.:Н.Шуманова, Цв.Спасова

 1. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на движима вещ –ЧОС – лек автомобил „Мерцедес спринтер 311 ЦДИ” от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -1 гр.Велинград.

Докл.:Пл.Гьоров, Н.Видаркинска

 1. Сключване на спогодба между „МБАЛ-Велинград” ЕООД и „Дъчмед интернешанъл” ЕООД.

Докл.: Пл.Гьоров, Н.Видаркинска

 1. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на земя-ЧОС, представляваща части от УПИ Х-313, находящ се в кв.5 по плана на с.Драгиново на Зелихе Ис.Бакърова – собственик на законно построена жилищна сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на три броя УПИ в кв.12 по плана на с.Драгиново и определяне на пазарни цени за продажба на общинските имоти.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на плувен басейн с плувен клуб „Белмекен” и плувен клуб „Чепинец”.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Сключване на анекс за удължаване срок на договор сключен със Сребрин Ал.Бозев за предоставяне на 2бр. помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за кметство в с.Бозьова.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Сключване на договор за безвъзмездно право на управление с НЧ „Пробуда-1951” с.Пашови.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Сключване на договор за безвъзмездно право на управление с БЧК.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на помещение №1, находящо се в УПИ ХХІV в кв.124 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедури за отдаване под наем на помещение №2, находящо се в УПИ ХХІV в кв.124 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедури за отдаване под наем на помещение №3, находящо се в УПИ ХХІV в кв.124 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №1, разположено в уличната регулация на ул.”Терегово” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №2, разположено в улична регулация на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №3, разположено в улична регулация от о.т.83а до о.т.75 на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №3, разположено в улична регулация от о.т.75в до о.т.72 на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №4, разположено в улична регулация на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №5, разположено в улична регулация от о.т.75в  до о.т.72 на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №6, разположено в улична регулация на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №8, разположено в улична регулация на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №9, разположено в улична регулация на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №10, разположено в улична регулация на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие –Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Асан Мустафов Кепчелюв в землището на с.Драгиново.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие –Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ангел Тодоров Кафеджиев в землището на гр.Велинград.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие –Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Алишов Пелтеков в землището на с.Драгиново.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие –Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ахмед Салиев Алендаров в землището на с.Драгиново.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие –Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Младен Алеков Кафеджиев в землището на с.Грашево.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за нов УПИ ІІ-8711- „За ЖС, хотел, търговия и услуги” в кв.571 по действащия план на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе за обект за нов подземен ел.кабел от ул.”Боляри” до ул.”Хан Кубрат” в кв.475 по плана на гр.Велинград.

Докл.: инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в кв.101 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастрален план с нов имот в кв.76 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с верни имотни граници в кв.1 и кв.6 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.50 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с верни имотни граници в кв.7 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на ПУП – план за частично изменение на план за регулация и застрояване в кв.42 и изменение регулацията на улици с о.т.57-64-65 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на нов имот-общински, образуван за сметка на УПИ ІV и част от УПИ ІІІ-общински в кв.15 по плана на с.Пашови.

Докл.:С.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработен ПУП-парцеларен план за трасе на водопровод от съществуващ на ул.”Пирин” в гр.Велинград до м.”Голямо Блато/Варниците” по КВС на з-ще Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация на урегулиран поземлен имот „За рибарник” в кв.394 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Изменение и допълнение на Решение №133/27.04.2017г. на ОбС – Велинград, относно одобряване на ПУП-парцеларен план и план за улична регулация, детски площадки и паркинги в м.”Черновръх” по КВС на с.Кръстава, Община Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработен ПУП – парцеларен план за трасе на нова канализация от съществуваща канализационна шахта в м.”Санаториума” до съществуваща канализационна шахта в м.”Вельовица” по КВС на гр.Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на ПУП за промяна предназначение на земеделски земи за обект: изграждане на „Разширение на гробищен парк” /централни гробища/.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ в кв.4141 и част от ул.”Герасим Попов”, по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен проект за ПУП – схема за трасе на нови водопровод и канализация по ул.”Ст.Калпазанов” в гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за нов водопровод до имот в м.”Башкова чука/Разсадника”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изработен проект за ПУП-схема за трасе на 3бр.нови водопроводи в един изкоп за изместване на съществуващи през УПИ ХVІІІ-ИВС в кв.9А по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ПР за УПИ І-За горско стопанство в кв.33 по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по изработен ПУП-схема за трасе на нов водопровод от съществуващ водопровод на кръстовището на ул.”Цар Калоян” и ул.”Кисловодск” до Контролен горски пункт по КВС на гр.Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.392 по плана на гр.Велинград /под х-л „Велина”/.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

         53.1. От м.октомври: Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон. – не представени

53.2. Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината. – отлолжено за м.декември с писмо вх.№901/21.11.17г.

53.3.Анализ на инфраструктурно, социално, културно и икономическо състояние на селата  в Община Велинград,  демографска характеристика. – отлолжено за м.декември с писмо вх.№901/21.11.17г.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
27.11.2017г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
27.11.2017г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
28.11.2017г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
28.11.2017г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
29.11.2017г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
29. 11.2017г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/  

 

 

 

 

 

Вашият коментар