Предстоящо заседание, което ще се проведе на 19.12. 2017 г. /вторник/ от 09:30ч.

0
1122

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  19.12. 2017 г. /вторник/ от 09:3. при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2018г.

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Определяне на представител на Община Велинград в комисия за разработване на Областна здравна карта.

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.

Докл.:Сн.Цанова

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.09.2017г. до 31.10.2017г. и решенията, които към 31.08.2017г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Р.Салкина, Н.Видаркинска

 1. Приемане на Спортен календар за 2018г.

Докл.:Н.Шуманова, Цв.Спасова

 1. Одобряване на годишен отчет за 2017г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-2020г.

Докл.:Р.Халачева

 1. Одобряване на годишен отчет за 2017г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2016-2019г.

Докл.:Р.Халачева

 1. Одобряване и изместване на Петно №28 за РИЕ пред бензиностанция „Петрол/.

Докл.:Д.Данчева

 1. Допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ ХІІІ-157,241 в кв.3 по плана на с.Пашови и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Определяне пазарна цена на общински имот, находящ се в кв.68 по плана на с.Драгиново.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за одобрено петно за поставяне на електромеханични колички и сключване на договор в кв.660 по плана на гр.Велинград./пред Фреш/

Докл.: Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на общински обект-магазин №10, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за одобрено петно за поставяне на кафе-машина и сключване на договор за срок от една година в кв.133 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Б.Чинков, Н.Келчева

 1. Учредяване на безвъзмездно право на управление на Национално бюро за правна помощ на обект общинска собственост, находящ се на бул.”Хан Аспарух”№18 /сградата на прокуратурата/.

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация и застрояване, ведно с неразделна част от тях на план-схема на техническа инфраструктура, а именно геозащитно съоръжение /Ръджова махала и др./.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.257 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия – ниско напрежение по КВС на с.Драгиново – „Мобилтел” ЕАД.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП – схема за трасе за ел.захранване в м.”Превалата” гр.Велинград /ул.Индустриална/.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод от съществуващ на ул.”Пирин” до ПИ в м.Голяма блато/Варниците по КВС на землище Велинград.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица”.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-план за трасе на нова канализация от съществуваща в м.”Санаториума” до съществуваща в м.”Вельовица” /х-л Арте/.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица” и схеми за електрозахранване, водоснабдяване и канализация. /”Биохотел”ЕООД/.

Докл.: Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

25.1.Отчет по изпълнение на програмата за управление на Община Велинград от отдел „УСНРОПЗ“ за 2017г.

25.2.Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от Общината.

            25.3.Информация за контрола и санкциите,  относно спазване и изпълнение Наредба №1 на Община Велинград.-непредставена.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
18.12.2017г.      /понеделник/ 13.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
18.12.2017г.     /понеделник/ 13.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
18.12.2017г.

/понеделник/

14.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
18.12.2017г.

/понеделник/

14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
18.12.2017г.

/понеделник/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
18. 12.2017г.

/понеделник/

15.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/  

Вашият коментар