ПОКАНА

0
930

ПОКАНА

за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Велинград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Велинград.

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Велинград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР (Светла Томова – заместник-кмет на община Велинград) и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината, разработена за целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В Работната група могат да вземат участие само представители на юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Велинград.

Съставът на работната група следва да бъде между 5 и 25 лица. В случай, че в отговор на настоящата покана, интерес за участие в работната група заявят повече от 25 лица, ще бъде направен допълнителен подбор на участниците, съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, заедно с всички приложения, са публикувани на следния интернет адрес: (линк от интернет сайта на ОПРР www.bgregio.eu).

Одобрената към момента инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

В случай на проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите желание и готовност за участие в работната група, като изпратите официално писмо до кмета на община Велинград срещу входящ номер на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 (деловодството на общината) в срок до (20/02/2018 г.) вкл., в рамките на работното време на деловодството на общината от 08.30 ч. – до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. В случай на допълнителни въпроси относно сформирането на работната група, може да се обръщате към Радка Русева (лице за контакт от общината) на следните координати (телефон- 0885 878 488, и-мейл – r_ruseva_r@abv.bg или на място в сградата на община Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, ет. 1, стая № 18).

Кмет на Община Велинград

Костадин Коев

Подпис:

(съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

Дата: 05.02.2018 г.

Вашият коментар