Бюджет за 32 640 920 милиона през 2018

0
686

     Общинският съвет на свое редовно заседание проведено на 25 януари 2018 прие бюджетната рамка за 2018 година. През настоящата година Община Велинград ще разполага с над 32 милиона лева за да реализира икономически, социални, образователни, културни, спортни и административни дейности. По време на  сесията, както и на предварителното обществено обсъждане на Бюджет 2018  промени на предложения от кмета д-р Костадин Коев и изготвената от администрацията  бюджетна рамка нямаше.

     Приемането на бюджета стана след ползотворна работа и експертни становища дадени от постоянните общински комисии. Беше отбелязано, че бюджета на община Велинград е рекорден като обща сума.

32 640 920 лева –  е точна сума на  бюджетът на Община Велинград за 2018 г. За сравнение през изминалата година 2017 е бил в размер на: 25 824 329. Разликата от близо 7 милиона лева в повече е в полза на бюджет 2018.

Приходите с държавен характер възлизат на 23 842 662 лева, а общинските са 8 798 258.

По отношение на приходите от държавната субсидия разбивката ни показва следното съотношение:

1. Приходи с държавен характер:   23842662
             
     обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 15 544 485
     преходен остатък в това число: 8 298 177
     преходен остатък държавни дейности 8 179 452
     средства на разпореждане от/за извънбюджетни сметки(проекти ПВЗ) -118 725
             

 

При приходите с общински характер детайлите посочват очакваните средства от общинската хазна:

2. Приходи с общински характер: 8 798 258
Данъчни приходи                                                                3 863 331                                                                                                                                

 

имуществени данъци

3 750 936
   

 

– данък върху недвижими имоти 700 560
– данък върху превозните средства 1 095 581
– данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 520 366
– туристически данък 1 434 429
–  данък върху доходите на физически лица /патентен данък/ 112 395

Акцентът при данъчните приходи от които общината сформира своите доходи несъмнено се пада на туристическият данък. За сравнение през изминалата 2017 размерът му е бил: 525 000,т.е заложените параметри за 2018 година  в размер на: 1 434 429 са над 2 пъти в повече.

 Неданъчни приходи                                                                4 828 903

приходи и доходи от собственост 477 938
        – нетни приходи от продажби на слуги, стоки и продукция 128 690  
         – приходи от наеми на имущество 160 000  
         – приходи от наеми на земя 189 248  
 

общински такси                                                                4 001 165

 
        – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна 842 645  
         – за битови отпадъци 2 254 600  
       

Над половината от общата сума общината планира да събере през такси от икономическа дейност на нейна територия,както и през събираемостта от такса битови отпадъци.

Останалата част от очакваните приходи до 4 001 165лв. ще бъдат акумулирани от  средствата които общината предоставя, като технически услуги, административни услуги, такси за детски градини и други общински услуги.

    глоби, санкции и наказателни лихви 402 200

 

        – глоби, санкции и наказателни лихви 222 200
        –  наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 180 000

Прави впечатление в приходната част и завишените приходи които общината очаква от  глоби санкции и наказателни лихви за неплатени данъци. Разчетите са свързани с по голям контрол чрез прилагане на общинските наредби.

Приходната част на бюджета се допълва от:приходи от концесии в размер на: 19 000,както и   Обща изравнителна субсидия в размер на:2 155 700

Капиталовата програма разполага със значителна сума формирани най вече през отпуснати средства от Министерски постановления.

3. Преходен остатък 8 298 177
в т.число  за  Капиталови разходи         6 959 559
               
ПМС № 280 / 2016г. 1 666 437
ПМС № 153 / 2017г. 1 563 967
ПМС № 260 / 2017г. 1 521 000
ПМС № 153 / 2017г. 230 000
ОУ “ Д-р Петър Берон “ с. Бирково 1 718 000
Неусвоени средства от ПМС и субсидии от РБ за предходни периоди 260 155
               

 

     Заложените параметри на бюджет 2018 година на община Велинград в частта му приходи показва, че работата на кмета Коев и екипа му дава необходимият резултат за икономически растеж и подобряване на събираемостта на приходната част от бюджета. Не бива да се подминава и факта,че в лицето на това ръководство на Община Велинград, българското правителство има надежден партньор на които може да разчита. Пример за това са отпуснатите средства по Министерски постановления Привлечените средства по различни европейски програми показват, че в рамките на две години кмета Коев е създал екип които използва всяка една възможност за привличане на средства в общинският бюджет.

     Разходната част бюджета изцяло е съобразена с оздравителният план на Община Велинград и е твърде стегната и консервативна, без излишни разходи, спазвайки изцяло финансовата дисциплина наложена от екипа на д-р Коев и съобразена с изискванията на финансовото министерство.

 

Вашият коментар