Предстоящо заседание, което ще се проведе на 22.02.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
781

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  22.02.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

Докл.:инж.П.Кондев, Я.Тренчева

 1. Приемане на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград.

Докл.:Ат.Вецов

 1. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2017г.

Докл.:Е.Миланова

 1. Отчет на МКБППМН за 2017г.

Докл.:Е.Миланова

 1. Културен календар на Община Велинград за 2018г.

Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Прекратяване на Договор №328/14.11.2001г. за предоставяне на концесия на „М & Т – Пройчеви” ООД.

Докл.:Р.Салкина

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот в кв.45 по плана на с.Драгиново на Симеон Цанков Арапов, собственик на законно построени сгради върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Учредяване право на пристрояване на двуетажна пристройка за жилищни нужди към съществуваща двуетажна жилищно сграда в кв.23 по плана на с.Драгиново, в полза на Джемиле Алишова Таянджиева и определяне пазарна цена на правото на пристрояване.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Изменение на Решение №339/26.10.2017г. за поставяне на рекламно информационен елемент – двустранен билборд съгласно чл.56 от ЗУТ.

Докл.:Н.Мерджанова

 1. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.

Докл.:И.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Намаляване на начална тръжна месечна наемна цена на помещение №1 с площ 14,48кв.м., находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на помещение №3 с площ 15,69кв.м., находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Предоставяне на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград стопанисването, поддържането и експлоатацията на общински водопровод „Водопровод за водопренос на вода от повърхностен воден обект” – езеро „Клептуза”.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Изменение на Решение №285/28.09.17г. на ОбС – Велинград относно водопровод от езера „Клептуза” до бивш завод „Георги Димитров”, гр.Велинград с вярно отразяване на местоположение и дължина.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе за обект нов подземен ел.кабел в кв.393 до кв.3931 по плана на гр.Велинград /под хотел Велина/.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема на трасе за обект нов подземен ел.кабел от ТП „ГУСВ” в кв.3981 по ул.”Цар Самуил”до УПИ ІХ-7141 в кв.3981 по плана на гр.Велинград.

Докл.: инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ част от кв.35 по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Анезица”.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Изменение на Решение №414/30.11.2017г. на ОбС – Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП –план-схема за нова канализация по ул.”Хоризонт” кв.84 по плана на гр.Велинград.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на заповед №60/16.01.18г. на Кмета на Община Велинград за одобрение на поправка и допълване на одобрен кадастрален план с верни граници в кв.70 по плана на гр.Велинград /пред детска градина „Слънчице”/.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на плана за регулация в кв.42 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – промяна предназначението на земеделска земя в м.”Санаториума” по КВС на гр.Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

   26.1.Отчет от отдел „Туризъм и реклама“ към Община Велинград.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
19.02.2018г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
19.02.2018г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
20.02.2018г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
20.02.2018г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
21.02.2018г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
21.02.2018г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/  

Вашият коментар