ПОКАНА

0
674

     На 10.04.2018 г. от 12:00 часа пред административните сгради на Община Велинград, ще се проведе официална церемония „Първа копка” по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград” по Административен договор BG16RFOP001-1.037-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.037 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

 

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград”

№ BG16RFOP001-1.037-0003-C01

Вашият коментар