Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.03.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
876

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29.03.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал.1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Оттегляне на оспорени по съдебен ред разпоредби на Наредбата за управление на зелената система на Велинград, а именно:чл.77, чл.78, ал.2 и чл.82.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Велинград.

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Изменение на Наредба за местни такси и цени на услуги и Наредба за организацията и безопасността на движението.

Докл.:Инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Трансформиране на щатове в Общинска администрация гр.Велинград.

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Изменение в начален план по бюджета на Общината за 2018г.

Докл.:Я.Тренчева, К.Йовчева

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Кандидатстване за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Изграждане на нов водопровод от съществуващ напорен резервоар „Нежовица” по КВС на гр.Велинград и приоритетност на обекта за Община Велинград.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2017г.

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.11.17г.до 31.01.18г. и решенията, които към 31.10.17г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Ат.Вецов

 1. Изменение и допълнение на Решение №48/22.02.2018г. на ОбС – Велинград.

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

 1. Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2018г.

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Отчет по изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги за 2017г.

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

 1. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2019г.

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

 1. Одобряване на годишен доклад за 2017г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград.

Докл.:Д.Бошнакова, Цв.Спасова

 1. Одобряване на актуализация на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г. в частта Приоритет 1: Община Велинград конкурентна община с динамичен сектор туризъм.

Докл.:Д.Бошнакова, Цв.Спасова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ V в кв.656 по плана на гр.Велинград и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Безвъзмездно предоставяне на МПС-та собственост на Община Велинград за превоз на ФК „Чепинец” /мъжки и детски отбор към клуба/.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на петно №3, находящо се в кв.26 по плана на с.Драгиново.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Утвърждаване на петно от 7кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия и стартиране на тръжна процедура в кв.133 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем на петно №4 и петно №5, находящи се в кв.26 по плана на с.Драгиново.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Отдаване под наем на 3бр. петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия-павилиони на Български спортен тотализатор.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Утвърждаване на 3бр. петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – кафе-машини, находящи се в кв.147, кв.142 и кв.156 по плана на гр.Велинград и сключване на договор.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Утвърждаване на петно за поставяне на преместваем обект за търговия, находящ се в кв.156 по плана на гр.Велинград и сключване на договор.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Определяне на пазарна цена на общински имот, находящ се в кв.1016 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Христозов, Н.Келчева

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект хотел „Здравец”.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Къща за гости” в кв.238 по плана на гр.Велинград- Никола Ямаков.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Къща за гости” в кв.239 по плана на гр.Велинград – „Джордан-Офелия” ЕООД.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Асанов Юруков в землището на с.Драгиново.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мустафа Сюлейманов Енгяров в землището на с.Кръстава.

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация за промяна предназначението и обособяване на СОЗ на река Грънчарица и нейните притоци.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ промяна предназначението и даване на градоустройствен статут на имот в м.”Вескьовец”, землище Велинград.

Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация и озеленяване в кв.402 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-трасе на нов водопровод за водоснабдяване и трасе на нова ВЛ НН за електрозахранване на имот в кв.19 по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-схема за трасе за ВКЗ в кв.207 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-план схема за трасе на подземен електропровод за ВКЗ в кв.4141 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на изработен проект – ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в кв.1011 и кв.101 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Я.Савова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначение на земеделски земи в м.”Реповица”.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-схема за трасе за външно електрозахранване на УПИ в кв.65 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на ПИ в м.”Мариница” по КВС на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастрален план с верни имотни граници в кв.65 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на плана за застрояване на УПИ в кв.65 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ по плана за регулация на УПИ в кв.107 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП-схема за трасе подземен електропровод за захранване на стопанска сграда-овчарник в кв.65 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

48.1.Отчет за 2017г. от отдел „Туризъм и реклама” към Община Велинград.

48.2.Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград.

48.3.Доклад за състоянието на водоизточниците на минерална вода, справка за издадени разрешителни за водовземане, справка на дължима такса по разрешителни за водовземане, справка на дължими такси по разрешителни за водовземане, справки от „ВКТВ” ЕООД за платени фактури и списък на сключени договори за водопренос/водоподаване.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
26.03.2018г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
26.03.2018г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
27.03.2018г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
27.03.2018г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
28.03.2018г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
28.03.2018г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/  

Вашият коментар