Дирекция “Бюро по труда”- Велинград провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

0
1408

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Велинград провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Велинград уведомява работодателите от общините Велинград, Ракитово и Сърница, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 5 750,46 лв.;
 • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 916,00 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 055,00 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 000,00 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 12 936,48 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6 626,00 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 488,00 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 12 770,00 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 19 817,50 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 443,73 лв.;
 • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 9 449,28 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 6 071,41лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 4 146,55 лв.;
 • работодатели: организации от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 12 174,37 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 3 033,00 лв.;
 • обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ – свободни средства – 5 388,00 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Велинград, както и на тел. 0359/ 5-26-45

Вашият коментар