Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в НЧ „М.Драгинов” с.Драгиново

0
829

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   28.06.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в НЧ „М.Драгинов” с.Драгиновопри следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни плочи в имоти- ПОС, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД – Велинград за 2017г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2018г.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2018г.

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Увеличаване числеността на отдел „Териториално и селищно устройство” с един щатен брой.

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева, Т.Янков

 1. Обособяване на терен за спортни площадки за ползване от СУ „Св.Св.Кирил и Методий”гр.Велинград, даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и приоритетност на проекта.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Сключване на договор за наем с физическо лице за детска градина „Юрий Гагарин” с.Света Петка – филиал с.Всемирци.

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Даване на съгласие Община Велинград да стане член на Българския съюз по балнеология и спа туризъм.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Съответствие на дейностите по проект „Чепински змей” на ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1905г.” за изработване на фолклорни носии с приоритетите на Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г. и на Стратегията за развитие на Община Веилнград 2014-2020г.

Докл.: инж.юрист Ст.Кърпачева, Т.Янков

 1. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.02.2018г. до 30.04.2018г. и решенията, които към 31.01.2018г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг на три броя УПИ в кв.6 по плана на с.Драгиново и определяне на пазарни цени за продажба на общинските имоти.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №І-814, 8055 в кв.2842 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината и определяне пазарна цена на имот /кв.Каменица, ул.”Арапчал №2/.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ, находящо се в кв.402 по плана на гр.Велинград, чрез продажба частта на общината.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за одобрено петно за поставяне на електромеханични колички и сключване на договор в кв.660 по плана на гр.Велинград /Фреш/.

Докл.:И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на визията на павилионите в парка до читалище „Отец Паисий”.

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на петно №15 и петно №16, находящи се в кв.26 по плана на с.Драгиново.

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на 13бр.петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия, находящи се в УПИ І-8527 „за паркинг и услуги” , кв.397 по плана на гр.Велинград.

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на петно за фонтан на кръстовището на бул.”Хан Аспарух” и ул.”Патриарх Евтимий”.

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на петно за помпено помещение за фонтана на пл.”Н.Гяуров” /Чашата/.

Докл.: И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване на 2бр. нови петна: за поставяне на РИЕ – лед екран и поставяне на сцена с размери 15х10м.

Докл.:Н.Мерджанова

 1. Продължаване срока и привеждане в съответствие с изискванията на Закона за водите на „ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД за обект „Хотелски комплекс” в кв.359 по плана на гр.Велинград – хотел „Аура”.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Съобщаване за изработен подробен устройствен план-схема за нов водопровод в обхвата на улиците по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен проект за ПУП-трасе на нов водопровод за водоснабдяване и трасе на нова Вл НН за електрозахранване на имот в кв.13 по плана на с.Юндола и съобщаване на Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична алея и на УПИ ХХІІІ – За озеленяване в кв.339 по плана на гр.Велинград.

Докл.: Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за кабелно захранване в кв.341 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-разрешаване за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила регулационен и застроителен план на кв.Махалата, с.Драгиново.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на улица с ос.т.145-146 по плана на с.Драгиново.

Докл.: А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

       30.1.Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград – отложена с писмо изх.№09-00/493/13.06.18г.

 30.2.Отчет за готовността за честване на 70 години от създаването на Велинград, 10 години от обявяването му за СПА столица на Балканите и 100 години организиран туризъм в чепинския край и предварителна програма за честванията.

30.3.Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Пазарджик” АД гр.Пазарджик за 2017г.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане Час Комисия
25.06.2018г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
25.06.2018г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.06.2018г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
26.06.2018г.

/вторник/

16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
27.06.2018г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
27.06.2018г.

/сряда/

16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Б.Мандраджиев/  

Вашият коментар