ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

0
794

 

     МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица“.

 

     Процедурата се изпълнява в съответствие със Стратегическа цел 1 „Икономическо развитие на територията, намаляване на бедността и осигуряване на заетост“, Приоритет 3 „Осигуряване на социално включване на уязвими групи и подобряване достъпа до по-висока заетост за населението“, Специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

 

     Целта на процедурата е осигуряване на по-голяма конкурентоспособност и успешна интеграция на пазара на труда на трудоспособното население от територията на МИГ, чрез предоставяне на обучения на заети лица, в т. ч. наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г. и на заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование/. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

 

    Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

 

     Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работни места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Процедурата обхваща Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.

 

     Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова за заети лица
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности
  3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот и учене чрез практика. 4. Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети, съобразено с нуждите на работодателите, отговарящи на високи стандарти за качество

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.migbsv.com

Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване както следва:

 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 30.07.2018г.,  17:30 часа.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения: 20.12.2018 г., 17:30 часа.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Обява за прием

Вашият коментар