Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.07.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
1072

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   26.07.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Полагане клетва от новоизбрани общински съветници.
 2. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.

  Докл.:Л.Перчинков

 1. Питания и въпроси.
 2. Изменение на Решение №9/19.11.2015г.на ОбС – Велинград относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград.

          Докл.:Л.Перчинков

 1. Изменение на Решение №23/17.12.2015г. относно определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.

          Докл.:Л.Перчинков

 1. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик.

       Докл.:Л.Перчинков

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.

Докл.:Ст.Кърпачева, Т.Янков

 1. Осигуряване на финансови средства, необходими за финансиране извършването на археологически разкопки в м.”Свети Пророк Илия”.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019г.

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2018/2019г.

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2018/2019г.

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на ОП ”СИП и ТИЦ” за обект „Кална баня”, находяща се в кв.3444 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „ЕСПА 1” ООД, представлявано от Георги Табаков, за обект „Хотелски комплекс”, находящ се в кв.232по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „БАЛКАН СБ” ЕООД, представлявано от Георги Кадинов за обект „Хотел-ресторант „Олимпик””, находящ се в кв.228 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „ВИТА ТРАНС” ООД, представлявано от Валентина Георгиева, за обект „Хотел”, находящ се в кв.3443 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното издадено от Министъра на околната среда и водите на „ЕЛЕНА-4” ООД, представлявано от Златка Гоздарева, за обект „Хотел”, находящ се в кв.207 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите на „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД, представлявано от Георги Банев, за обект „Минерален басейн”, находящ се в кв.229 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Служебно изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите на „МАКСИ І” АД за обект „Хотелски комплекс”, находящ се в м.”Копчелево блато” по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.427 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината на Верка Богданова и Илия Богданов и определяне пазарна цена на общинския имот /кв.Ръджова махала, ул.”Маркови скали” №3/.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.329 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината на Малина Шулева, Райна Лазарова, Адриан Лазаров и определяне пазарна цена на общинския имот /ул.”Вл.Черноземски” №65, кв.Каменица/.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.10 по плана на с.Всемирци, чрез продажба частта на общината на Ибрахим Джихан и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.10 по плана на с.Всемирци, чрез продажба частта на общината на Салиха Джиханова, Люна Палова, Мустафа Джихан, Муса Джихан, Емине Сеферова и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.402 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на общината на Стефан Гаджев и определяне пазарна цена на общинския имот /кв.Асфалтова база срещу бивше предприятие за детски играчки/.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно или явно наддаване на 2бр. петна в кв.274 по плана на гр.Велинград /Буковото/.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Намаляване на начална тръжна наемна цена за магазин №15, находящ се на Кооперативен пазар.

Докл.:И.Ардалиев,Н.Келчева

 1. Възмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху следния частен имот – 7 713кв.м. от УПИ ІІІ – За ПП „Винчо Горанов”, кв.4023 по плана на гр.Велинград.

Докл.:Г.Христовоз,Н.Келчева

 1. Изменение на Решение №181/31.05.2018г. на ОбС – Велинград относно продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти чрез търг с явно наддаване.

Докл.:Ал.Бошнаков

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация на УПИ ІІІ-6950 и ПИ 7572-общ. в кв.70 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ І-общ. в кв.76 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разглеждане и одобряване на ПУП – Проект за ЧИПР на улица с о.т.144-142-141 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

          Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на нов водопровод за питейна вода до ПИ 297119 по КВС на с.Драгиново.

          Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” №16” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.” .

Докл.: В.Атанасов

 1. По програмата за работа на ОбС:

34.1.Отчет за полугодието относно управлението на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, тяхното движение- подготовка на документация и депозирани проектни предложения по всички подходящи за Община Велинград процедури, отворени за кандидатсване през 2018г.

34.2. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2018г.; Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2018г.

 • Отчет за приходи и разходи и баланс на управителя  на  „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2018г.

34.4.Отчет за приходи и разходи и баланс на управителя  на  „ВКТВ“ ЕООД  за второ тримесечие на 2018г. –непредставен

34.5.Приемане Наредба №1 за Поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград – отложена с писмо вх.№523/09.07.18г.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
23.07.2018г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
23.07.2018г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
24.07.2018г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
24.07.2018г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
25.07.2018г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
25.07.2018г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /Л.Перчинков/  

Вашият коментар