Първа копка на проект Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград

0
1724

23897723_1742025882475249_792406418_nПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

         Проектът  “Обновяване и до изграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград” беше представен на пресконференция на 03.09.2018 г. от 11 часа в сградата на ПГГС „Христо Ботев“. Непосредствено след провеждането на встъпителната пресконференция, в двора на училището, бе проведена официална церемония „Първа копка“ с тържествен водосвет. На събитията присъстваха кметът на община Велинград – Костадин Коев, зам.-кметът Исмаил Моллов, директорът на ПГГС – Стефан Шулев, Иван Делчев – управител на фирма „Делчев Инженеринг“ ЕООД – изпълнител на строително монтажните работи, Мартин Богоев – управител на фирма „БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД“, осъществяваща строителен надзор, екипът за управление на проекта, учители и ученици на ПГГС и представители на медиите.

     Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности.

      Проектът  Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград” стартира на 12.01.2017 г. с подписването на Договор № BG16RFOP001-3.002-0002-C01 с Министерството на регионалното развитие , Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  и е на обща стойност 1 300 000.00 лв., от които 1 105 000.00 лв./85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  195 000.00 /15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

 

Основните дейности по изпълнение на проекта включват:

  • Дейност 1: Организация и управление на проекта;
  • Дейност 2: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград;
  • Дейност 3:Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград;
  • Дейност 4:Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството;
  • Дейност 5:Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т 1-5 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на сградата на ПГГС „Христо Ботев“;
  • Дейност 6: Провеждане на информационно-комуникационна кампания;
  • Дейност 7: Осъществяване на независим финансов одит и приключване на проекта.

     Общата цел на проекта е да се създадат условия за предоставяне на качествени и модерни образователни услуги в Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ чрез подобряване на образователната инфраструктура на учебното заведение. 

 

Проект  „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“

№ BG16RFOP001-3.002-0002-C01

 

Вашият коментар