Предстоящо заседание

0
1103

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”, пл.”Свобода”,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Допълнение на Решение №164/31.05.2018г. относно изменение в състава на ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Докл.: инж.А.Мареков

 1. Изменение на Решение №21/17.12.2015г. относно избор на комисия по Етичен кодекс.

Докл.:инж.А.Мареков

 1. Преструктуриране на Общинска администрация.

Докл.:Т.Янков

 1. Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия на парк „Клептуза“.

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2017г.

Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Промяна бюджета на Община Велинград за 2018г.

Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева

 1. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Сключване на договор за директно възлагане на добив за прогнозни количества дървесина, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак“.

Докл.:Ал.Бошнаков

 1. Приемане на Общински план за противодействие на тероризма на Община Велинград.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от КЕИ №7 „Сярна баня“ на „ТАНСИМ-С“ ООД за обект – „Възстановителен център за настаняване“, находящ се в кв.294 по плана на гр.Велинград, ул.“Поп Топорчо“ №1.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Учредяване на „Общински солидаерн фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград“.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечениетоо на граждани от Община Велинград“.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.05.18г. до 31.07.18г.и решенията, които към 30.04.18г. са били в процедура по изпълнение.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Даряване на автобус за нуждите на ОУ „В.Левски“ с.Грашево.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг на поземлен имот в кв.68 по плана на с.Драгиново и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот – земеделска земя по КВС на землище гр.Велинград в м.”Ел.подстанция” и определяне на начална тръжна цена за продажба на имота.

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Продажба на земеделска земя-частна общинска собственост в м.”Циганско дере” по КВС на землище Велинград на Иван Николов Вецов, собственик на законно построена стопанска сграда върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.: Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПРЦ, засягащ имот с пл.№347 от кв.10 по плана на с.Кръстава.

Докл.:инж.А.Палов

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПРЗ в кв.19 по плана на с.Пашови.

Докл.: инж.А.Палов

 1. ПУП-план схема за трасе на подземен електропровод от съществуващ на ул.”Индустриална” до УПИ За производство и услуги в кв.1016 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Я.Савова

 1. Даване на съгласие относно подробен устройствен план – схема за трасе за нова подземна кабелна линия в кв.7А по плана на с.Юндола.

Докл.:Дим.Кондева

 1. Одобряване на изработен подробен устройствен план-схема за водопровод в обхвата на улиците по плана на с.Юндола.

Докл.: Дим.Кондева

 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- схема за външно кабелно захранване за УПИ ХХХ-925 в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- схема за трасе на външно кабелно захранване за УПИ ХХХІ-925 в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване съгласие по изработен проект за ЧИПР на УПИ V-411, кв.34 и пешеходна алея между кв.34 и 34а по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

         Докл.:А.Бошнак

 1. Дава съгласие по изработване на ПУП – ЧИПРЗ на ПИ 923 и улица в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак

 1. Дава съгласие по изработване на ПУП ІПроект за ЧИПРЗ на ПИ 927 и 940 в кв.49 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Докл.:А.Бошнак

 1. ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ ХІХ-2570, 6317 „За жил.сграда за отдих, търговия , общ.обслужване, рекреация и басейн” кв.358 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. Одобряване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел до МВЕЦ „Долене”.

Докл.: Ив.Карашикова

 1. ПУП-Схема трасе на нова канализация в с.Рохлева.

Докл.:инж.А.Палов

33.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград.

          Докл.:Ат.Вецов

34.По програмата за работа на ОбС:

34.1. Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2018/2019г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
25.09.2018г.      /вторник/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
25.09.2018г.     /вторник/ 15.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.09.2018г.

/вторник/

16.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
26.09.2018г.

/сряда/

14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
26.09.2018г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26.09.2018г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар