СЪОБЩЕНИЕ

0
776

СЪОБЩЕНИЕ

 

за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 – 001 

МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“,

 

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

 

 

      „Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград“ уведомява желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за извършено изменение на процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 2.1 – 001  МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, съгласно Заповед № 17 от 31.10.2018г. на Председателя на УС на МИГ.

      Изменението се прави във връзка с влезлият в сила на 02.08.2018 г. Регламент (EC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета,  относно финансовите правила на ЕС, съгласно който при проекти, при които безвъзмездната помощ не надвишава 50 000 евро, се прилагат правилата на опростени разходи.             

      Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените“ са в Указания за кандидатстване, Административния договор, Указанията за попълване на ФК, Декларация на Кандидата II, Декларация на Кандидата  II-1, Таблица  АСД, като е добавено и ново приложение V- Проектобюджет.

      Пълният комплект Насоки за кандидатстване с извършено изменение по Заповед № 17 от 01.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ е публикуван на следния интернет на адрес: www.migbsv.com и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –  https://eumis2020.government.bg/

 

Краен срок за представяне на проектни предложенията: 30.11.2018 г., 17:30 часа

 

 

 

 

Вашият коментар