Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
933

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29.11.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”/, пл.”Свобода”,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на комисия за извършване проверка на документи на кандидатите за съдебни заседатели, изслушване съгласно чл.68а от ЗСВ, изготвяне на доклад и внасяне на проект за решение за одобряване на допуснати кандидати.

Докл.:инж.Али Мареков

 1. Допълнение на Решение №278/27.09.2018г. относно учредяване на „Общински солидаерн фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград“.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Кандидатстване на Община Велинград с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул.Братя Маврикови в гр.Велинград“ в участъка от ул.“Клептуза“ в посока към ул.“Хр.Ясенов“ за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Община Велинград за проект: Внедряване на мерки заенергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Велинград“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“.

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ с издател Община Велинград за проект „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в гр.Велинград“ по ОП „Регион в растеж 2014-2020г.“.

Докл.:Ат.Вецов

 1. Изменение на Решение №63/22.02.2018г. на ОбС – Велинград относно промяна членове на комисия за провеждане на търг.

Докл.:Б.Чинков

 1. Приемане на актуализиран План за развитие на горите на територията на Община Велинград по проект „Интегрирано, ориентирана към бъдещото управление на Европейските горски ландшафти”.

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане и имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на земя-ЧОС, представляваща поземлен имот в кв.76 по плана на с.Драгиново на Асан Сефер, собственик на законно построена сграда на основание учредено право на строеж върху нея и определяне пазарна цена на имота.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на общински поземлен имот по кадастралните регистри на гр.Велинград, находящ се под жп надлеза и определяне на пазарна цена за продажба на имота.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на общински поземлен имот по кадастралните регистри на гр.Велинград, находящ се на ул.Тодора, Асфалтова база и определяне на пазарна цена за продажба на имота.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.9 по плана на с.Драгиново чрез продажба частта на общината на Пламен Тахчиев и определяне пазарна цена на общинския имот.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя-ЧОС, находяща се на ъгъла на бул.”Хан Аспарух” и ул.”Кисловодск” на Сабри Рубски, собственик на законно построена жилищна сграда-къща и определяне пазарна цена на имота.

Докл.: М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13 от находище на минерална вода Драгиново на „Сафко-Стефан Гуджов” ЕООД за обект „Сладкарски цех”.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното на „ЕСПА 1” ООД за обект „Хотелски комплекс” в кв.232 на гр.Велинград.

    Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж № 2 от находище на минерална вода „Драгиново”за обект: пералня в м.”Градев дол” по КВС землище с.Драгиново.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за издаване разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточници Сондаж №5 и Сондаж №13 за обекти: обществени чешми с.Драгиново.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13 с.Драгиново за обекти: Обществена пералня и баня в с.Драгиново.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 от находище за минерална вода „Драгиново” за обект: СУ „М.Драгинов”, ДГ „Пролет”, НЧ”М.Драгинов”, Поща и кметство.

Докл.:Г.Владимирова

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица”.

Докл.:Ив.Карашикова

 1. ПУП-ЧИ на плана за застрояване на УПИ №Х-„Учебно-възпитателна дейност и детско заведение” в кв.111 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. По програмата за работа на ОбС:

23.1.       От м.октомври-Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

23.2.:Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
26.11.2018г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
26.11.2018г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
27.11.2018г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
27.11.2018г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
28.11.2018г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
28.11.2018г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар