Прессъобщение

0
825

 energijna

 

Приключването на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград” №BG16RFOP001-1.001-039 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше представен на 06 декември 2018 год. от 10:00 часа в Малка зала на административната сграда на Община Велинград, намираща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

На заключителната пресконференция присъстваха- Зам.-кмета на Община Велинград – Светла Томова, Тодор Янков-секретар на Община Велинград, инж. Вилиана Братанова — представител на фирма „Техно Строй България” ООД – изпълнител на дейностите по инженеринг, инж. Станислава Арсова-представител на Консорциум „НСН-ДИАМАНТ”– осъществяваща строителен надзор по време на строителството, екипа за управление на проекта, гости и представители на медиите.

Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.

Проектът: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград” №BG16RFOP001-1.001-039 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие е на обща стойност 2 334 572.80 лв., от които 1 948 095.28лв. /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 343 781.52 лв, /15%/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца.

Изпълнени са основните проектни дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград“;

Дейност 3: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството;

Дейност 4: Провеждане на информационно – комуникационна кампания;

Дейност 5:Осъществяване на независим финансов одит и приключване на проекта.

Обекти на интервенция по проекта са:

Административните сгради собственост на община Велинград, с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35/нова сграда/ и бул. „Хан Аспарух” № 56/стара сграда/.

Постигната е общата цел на проекта, а именно: повишаване на енергийната ефективност и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в административните сгради на Община Велинград с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и бул. „Хан Аспарух” № 56, чрез внедряване на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани, като задължителни в техническото и енергийно обследване на сградите. 

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград”

№ BG16RFOP001-1.037-0003-C01

 

Вашият коментар