Предстоящо заседание, което ще се проведе на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

0
692

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  31.01.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград.

Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.вкл.

Докл.:инж.А.Мареков

 1. Изменение и допълнение на Решение №25/29.01.2015г. на ОбС – Велинград, касаещо одобряване на списък с кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Велинград за мандат 2015г.-2020г.

Докл.:инж.А.Мареков

 1. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Докл.:инж.А.Мареков

 1. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Докл.:инж.А.Мареков

 1. Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.

Докл.:Ат.Вецов, В.Благова-Дамова

 1. Одобряване на спогодба между „МБАЛ – Велинград” ЕООД и „Агарта-ЦМ” ЕООД.

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Приемане на Програма за 2019г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Мониторингов доклад за 2018г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите 2018-2020г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите.

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

 1. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2019г.

Докл.: Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

 1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019г.

Докл.: Н.Келчева

 1. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот с площ от 340кв.м., за който имот е образуван УПИ №ІХ в кв.414 по регулационния план на гр.Велинград/ул.”Г.Делчев”/ до сградата на Бюро по труда/ и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот.

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на плувен басейн с плувен клуб „Белмекен” и плувен клуб „Чепинец”.

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. с н-ци на Доста Ил.Оскова за имот, находящ се в УПИ VІ „За детско заведение” в кв.353 по плана на гр.Велинград с площ от 3058кв.м.

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 

 1. Одобряване на петно за поставяне на кафе-автомат и сключване на договор за наем за срок от една календарна година.

Докл.:Б.Чинков, Н.Калчева

 1. Изменение на Решение №157/31.03.16г., относно промяна членове на комисия за провеждане на търг.

Докл.: Б.Чинков, Н.Калчева

 1. Изменение на Решение №295/28.09.17г. на ОбС – Велинград, относно промяна членове на комисия за провеждане на търг.

Докл.: Б.Чинков, Н.Калчева

 1. Утвърждаване на петно за поставяне на преместваем обект „за търговия” с площ от 12кв.м. и стартиране на процедура за отдаване под наем в с.Грашево.

Докл.: Б.Чинков, Н.Калчева

 1. Предоставяне на „ВКТВ”ЕООД-Велинград стопанисването, поддържането и експлоатацията на общински водопроводи за „Водопренос/водоподаване” на минерална вода от находище на минерална вода №16 „Велинград-Каменица” от Приложение №2 на Закона за водите.

Докл.:Пл.Гьоров

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ ІХ „За културен дом и изложбена зала” в кв.141 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Я.Чолаков

 1. ПУП-ЧИ на плана за регулация на УПИ ХХІХ-5289, 8289, 8290 и УПИ ХХХV-„За озеленяване” в кв.427 по плана на гр.Велинград /Анезица/.

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Я.Чолаков

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №382 от 18.12.18г.Сключване на Договор по чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПУП – ЧИ на плана за регулация в кв.82 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Я.Чолаков

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №43/25.01.2018г. /водопровод и канализация ул. “Боляри“/. Докл.:Пл. Гьоров
 2. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ V-общ. и УПИ VI-общ. В кв. 1981 по плана на Велинград /под х-л Рич/. Докл.:инж.Я.Чолаков, арх.Е.Крайчева
 3. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план с.Всемирци. Докл.:инж.Я.Чолаков, инж.Али Палов
 4. По програмата за работа на ОбС:

28.1.Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност.

28.2.Отчет за 2018г. на Програма за управление на Община Велинград за мандат 2015-2019г.

28.3.Отчети  на управителите  на ‘ВКТВ’ ООД – /непредставен/ , ‘МБАЛ-Велинград“ ЕООД, MЦ ‘Велинград ‘ ЕООД  за четвърто тримесечие на 2018г.

28.4. Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета-отложено с писмо вх.№53 от 21.01.19г.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
28.01.2019г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
28.01.2019г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
29.01.2019г./вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
29.01.2019г./вторник/ 16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
30.01.2019г./сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
30.01.2019г./сряда/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:     /п/

                                                 /инж.Али Мареков/

Вашият коментар