ПОКАНА

0
713

logo1П О К А Н А

 

 за участие в еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по

     Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

 

            Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

            Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе от 11:00 часа на 26.04.2019г. в заседателна зала на Туристически информационен център – град Велинград, пл. „Свобода“.

            На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

 

 

 

 

12.03.2019 г.                                                                                   

гр. Белово       

 

Мария Иванова Тодорова-Митова

Изпълнителен директор

на МИГ „Белово,Септември, Велинград“ 

П Р О Г Р А М А

 

            на еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

 

Дата на провеждане: 26.04.2019г. – 11:00 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Туристически информационен център – град Велинград, пл. „Свобода“

 

11:00 – 11:30 часа Регистриране на участниците
11:30 – 12:00 часа Запознаване с условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.017  МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ –  цели; финансови параметри; допустими кандидати; критерии за оценка; допустими дейности; допустими разходи; изискуеми документи при кандидатстване.
12:00 – 12:15 часа Кафе – пауза

 

12:15 – 12:45 часа Изготвяне на проект по процедура за подбор на проектни предложения       № BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.
12:45 – 13:30 часа Начин на подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.017 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ –  представяне на електронната система ИСУН 2020.

 

13:30 – 13:45 часа Кафе – пауза

 

13:45 – 15:00 часа Изисквания свързани с изпълнението на мерките по ОПРЧР – обща

информация за избор на изпълнители, отчитане, плащания.

 

15:00 – 16:00 часа Дискусия – въпроси и отговори.

 

 

12.03.2019г.

Мария Иванова Тодорова-Митова

Изпълнителен директор

на МИГ „Белово,Септември,Велинград“                                                                         

 

logo2

 

Вашият коментар