Извънредно заседание, което ще се проведе на 14.03.2019 г. /четвъртък/ от 16:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

0
625

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  14.03.201г. /четвъртък/ от 16:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

         1.Изменение и допълнение на Решение №19/25.01.2018г., изменено и допълнено с решение №120/29.03.18г. на Общински съвет – Велинград, относно сключване на договор за безлихвен паричен заем на «МЦ-Велинград 2017» ЕООД с Община Велинград.

         Докл.:Ат.Вецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                      /инж.Али Мареков/

Вашият коментар