Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

0
925

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.03.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.Докл.В.Атанасов
 3. Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова
 4. Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова
 5. Междинна оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Велинград за периода 2016-2018г.Докл.:Т.Кръстева
 6. Актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги 2016-2020г. Докл.:Т.Кръстева
 7. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2019г.Докл.:М.Зинкова-Шенкова
 8. Одобряване на Годишен доклад за 2018г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г.-Докл.:Д.Бошнакова
 9. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 3 902 044лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.-Докл.:инж.П.Кондев
 10. Приемане на решение за енергийно-ефективна модернизация на селищните системи за улично осветление в Община Велинград, чрез договор с гарантиран резултат /ЕСКО договор/. – Докл.:инж.П.Кондев
 11. Даване на съгласие да се приемат извършените инвестиции от оператора по ВиК през периода 2016г.-2018г.- Докл.:инж.П.Кондев
 12. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2019г.-Докл.:Н.Келчева
 13. Продажба на земя-ЧОС, представляваща ½ ид.част от поземлен имот, целия с площ от 522кв.м. на Васил Г.Аврамов, собственик на законно построена сграда на основание учредено ОПС върху нея и определяне на пазарна цена на имота.-Докл.:М.Белухова
 14. Прекратяване на съсобственост върху поземлени имоти чрез продажба частите на общината и определяне пазарна цена на общинските имоти /хотел „Инфинити”/. Докл.:М.Белухова
 15. Даване на съгласие за сключване на едногодишни договори с Банка „ДСК” ЕАД Клон Велинград за поставяне терминални устройства /АТМ/ – банкомати с външен достъп в сградата на „ТИЦ” и сграда на ч-ще „М.Драгинов”.Докл.:Иво Ардалиев
 16. Даване на съгласие за одобрено петно за поставяне на електромеханични играчки-колички и сключване на договор в кв.660 по плана на гр.Велинград. Докл.:Иво Ардалиев
 17. Даване на съгласие за ползване на 2бр.одобрени петна за поставяне на електромеханични детски колички и сключване на договори за 1г. в кв.1981 по плана на гр.Велинград/ Боров парк/. Докл.:Иво Ардалиев
 18. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на петно от 20кв.м./в парка пред църквата в кв.Лъджене/. Докл.:Иво Ардалиев
 19. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на петно от 20кв.м. /в парка пред църквата в кв.Лъджене/. Докл.:Иво Ардалиев
 20. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на магазин със ЗП площ 72кв.м., находящ се в кв.126 по плана на гр.Велинград /бивш спортен магазин/. Докл.:Иво Ардалиев
 21. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци Георги П.Пунев и Иван П.Пунев в землището на гр.Велинград. Докл.:Илияна Бошнакова
 22. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Димитър Ил.Каров в землището на гр.Велинград. Докл.:Илияна Бошнакова
 23. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина от корен чрез търг. Докл.:Алекс Бошнаков
 24. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, м.”Голямо блато”.Докл.:арх.Еми Бушнакова
 25. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ЧИПРЗ в кв.94 по плана на с.Драгиново.Докл.:А.Бошнак
 26. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-ЧИПР в кв.3 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 27. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, м.”Голямо блато”. Докл.:арх.Еми Бушнакова
 28. Разрешение за изработване на парцеларен план от БКТП „Марина ливада” до модулно табло в м.”Превалата”. Докл.:арх.Еми Бушнакова
 29. Даване съгласие за изготвен ПУП-ПР, засягащ част от кв.10 по плана на с.Алендарова. Докл.:инж.Али Палов
 30. Проект за изменение на улична регулация за улица между кв.1 и кв.6 в с.Кандьови. Докл.:инж.Али Палов
 31. Проект с изменение на улична регулация в кв.4 по плана на с.Алендарова. Докл.:инж.Али Палов
 32. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Света Петка. Докл.:инж.Али Палов
 33. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2018г.Докл.:Арх.Тодор Енев
 34. По програмата за работа на ОбС:

  34.1.Отчет за постъпилите  приходи от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2018г.

34.2.Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2019г., относно общинска пътна мрежа, с приложение План за работа през 2019г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“; -непредставен

34.3.Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет; Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им; -непредставен

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
25.03.2019г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
25.03.2019г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.03.2019г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
26.03.2019г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
27.03.2019г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
27.03.2019г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар