ПОКАНА

0
388

logo      На 25 март 2019 год. от 11:00 часа в Малка зала на административната сграда на Община Велинград, намираща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 ще се проведе заключителна пресконференция по проект: „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”, Административен договор № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.037 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград”, част от процедура №BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

    По време на пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от проекта.

   Общинска администрация – Велинград кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.

 

Проект: „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“ № BG16RFOP001-1.037-0001-C01

 

 

 

Вашият коментар