Информация за водопреносната мрежа на Велинград, настоящи и бъдещи проекти за водоснабдяването на града

0
524

      Водопреносната мрежа на гр.Велинград е изградена в периода от 1926 до 1983г. от азбестоциментови и дървени тръби. Дългият експлоатационен период на мрежите и съоръженията, неизвършените своевременно реконструкции и завишаването на потреблението на водни количества към настоящия момент налага необходимостта от спешни дейности, свързани с водоснабдяването на града.
     От Община Велинград – собственик на водопреносните и канализационни системи- се осъществяват множество проекти, с цел решаване на натрупаните с години проблеми в сектора, подмяна на старите и опасни за здравето тръби. Реализацията и изпълнението на проектите не е в компетенциите на „ВКТВ” – ЕООД гр.Велинград. Въпреки това дружеството оказва пълно съдействие на фирмите- изпълнители и подпомага тяхната дейност по подмяната на водопреносната система с цел по-бързо приключване на проектите.

      През 2019г. ще бъдат реализирани следните инфраструктурни проекти:

1.Подмяна на ВиК инсталации по улиците: „Милош Папарков“, „8-ми март“, „3-ти март“, „Христо Смирненски“, „Буков дол“- изпълнител „ ЕКОДИН“ – ООД.
Проектът се финансира със средства от ПУДООС.

2.Реконструкция на водопроводна мрежа по бул. „Вела Пеева“ и ул. „Тошо Стайков“ – изпълнител „Инфра билд проект”- ООД.
Финансиране с ПМС 165/2018г.

3.Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод от НР „Нежовица“ по ул. „Юри Венелин“ и ул. „Бялата скала“- изпълнител „ДЗЗД” – Велинград Нежовица.
Финансиране с ПМС 165/2018г.

     Изграждането и подмяната на водопроводите е свързано с периодично спиране на водните количества към потребителите, за да бъде реализирана подмяната . „ВКТВ”- ЕООД-гр.Велинград оказва пълно съдействие на фирмите-изпълнители. 
     С цел по-добра координация е изготвен график за денонощни дежурства на служители на дружеството.
      На интернет страницата на „ВКТВ”-ЕООД- гр.Велинград ежедневно се отразява актуална информация за улиците, по които ще бъде сприрано водоподаването – по предварителна заявка от фирмите- изпълнители.
     „ВКТВ”- ЕООД е оповестило дежурен телефон ,на който всеки гражданин може да бъде информиран лично за временно спряното потребление на вода, във връзка с извършваните ремонтни дейности от фирмите- изпълнители.

Вашият коментар