Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград

0
311

logo1П О К А Н А 

            за участие в еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград

 

            Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

            Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 19.04.2019г. в град Белово Малка заседателна зала на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1927“ от 10.30 ч.На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград- мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

 

 

 

 

 

05.04.2019 г.                                                                                    

гр. Белово       

 

Мария Иванова Тодорова-Митова

Изпълнителен директор

на МИГ „Белово,Септември, Велинград“ 

logo2

 

Вашият коментар