Предстоящо заседание, което ще се проведе на 18.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

0
895

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  18.04.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария. Докл.:инж.А.Мареков
 3. Отчет на дейността на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2018г. Докл.:Г.Минков
 4. Приемане на вътрешни правила за Община Велинград по Закона за мерките срещу изпиране на пари/ЗМИП/. Докл.:Ат.Вецов
 5. Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги гр.Велинград“. Докл.:В.Атанасов
 6. Приемане на проект за изменение Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти. Докл.:Ат.Вецов
 7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. Докл.: Ат.Вецов
 8. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2018г. Докл.:Т.Кръстева
 9. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. Докл.:Т.Кръстева
 10. Отчет за дейността на читалищата за 2018г., разглеждане на доклади на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. Докл.:Ил.Гешева
 11. Сключване на договор с Мехмед Ал.Льотев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за Кметство в с.Бозьова. Докл.:Б.Чинков
 12. Промяна на предназначението на имоти в кв.145 по регулационния план на гр.Велинград, определяне на оценка на придаваеми части, даване съгласие за сключване на договори за прекратяване и придобиване на съсобственост чрез покупко-продажба на идеални части и даване на съгласие за извършване на прихващане. Докл.:Пл.Гьоров
 13. Отнемане на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня“ на „Елбрус Холидейс“ ЕООД за обект: „СПА хотел „Елбрус“, находящ се в кв.4201 по плана на гр.Велинград. Докл.:Г.Владимирова
 14. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в кв.69 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Ели Цинцева
 15. Проект за изменение на улична регулация – изменение на улична регулация между кв.1, кв.2, кв.3, кв.4 и кв.5 в с.Бутрева. Докл.:инж.А.Палов
 16. Проект за изменение на улична регулация –ул.”Съединение” между кв.7, кв.8 в с.Долна Дъбева. Докл.:инж.А.Палов
 17. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград”ЕООД за 2018г.и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г.-Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев
 18. Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. Докл.:д-р Ив.Динев
 19. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 6 750лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. Докл.:инж.П.Кондев
 20. По програмата за работа на ОбС:

20.1. Отчет за първо тримесечие на 2019г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД

20.2.Отчет за дейността на „МЦ Велинград 2017” ЕООД за І-во тримесечие на 2019г.

20.3. Разглеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград; – предложение с вх.№259/10.04.19г.за неразглеждане, поради непостъпили предложения, относно изменение на местните такси и цени на услуги.

20.4.Приемане Наредба за почетни звания и символи на Община Велинград.-отложена с писмо вх.№251/09.04.19г.

20.5.Приемане годишен ОПР,  баланс и отчет на Управителя на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. Отчет за първо тримесечие на 2019г. – непредставен.

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
15.04.2019г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
15.04.2019г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
16.04.2019г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
16.04.2019г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
17.04.2019г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
17.04.2019г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар