Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

0
451

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.05.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. Докл.:Ат.Вецов
 3. Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. Докл.:д-р Ив.Динев
 4. Приемане годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г. Докл.:Г.Мяшков, Димитрина Цекова
 5. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. Докл.:инж.П.Кондев
 6. Изменение на Решение №330/29.11.2018г., във връзка с решение №278/27.09.18г. относно Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград”. Докл.:Н.Стефанова
 7. Даване на разрешение на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да предприеме действия по провеждане на процедура по ЗОП за закупуване на система за производство на кислород от въздух. Докл.:д-р Ж.Чешмеджиев
 8. Проект на програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2019г. и отчет на готовността за провеждането им. Докл.:Ил.Гешева
 9. Взимане на решение за опрощаване на сума,представляваща неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете на Христина Г.Галина. Докл.: Н.Стефанова
 10. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Община Веилнград, за обект „Общински дом за стари хора”. Докл.:Г.Владимирова
 11. Отказ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13, находище с.Драгиново на „СИНКЕВИЦА” ЕООД за обект „Обувен цех” кв.65 на с.Драгиново. Докл.:Г.Владимирова
 12. Допълнение на Решение №86 на Общински съвет – Велинград от 28.03.19г., относно график за провеждане на процедура за продажба на прогнозни количества стояща дървесина от корен. Докл.:Ал. Бошнаков
 13. Продажба на действително добити количества дървесина в горска територия собственост на Община Велинград, намираща се на територията на ДГС „Алабак”. Докл.:Ал. Бошнаков
 14. Осигуряване на финансови средства, необходими за финансиране извършването на археологически разкопки и частична реставрация и консервация в местността „Св.Пророк Илия”. Докл.:Цв.Спасова
 15. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на петно от 4кв.м., находящо се в кв.141  по плана на гр.Велинград за поставяне на преместваеми обекти – електромеханични играчки – колички – парк до читалище „Отец Паисий”. Докл.:Иво Ардалиев
 16. Даване на съгласие за одобрено петно от ЕСУТ на гр.Велинград за поставяне на кафе-автомат и сключване на договор за една година с „Нит Фемили” ЕООД. Докл.:Б.Чинков
 17. Утвърждаване на конкурсни условия , начина и критериите за оценка на конкурсните условия на стартирана процедура за отдаване под наем с Решение №49/19г. на ОбС – Велинград. Докл.: Б.Чинков
 18. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот в м.”Липовец”. Докл.:А.Бошнак
 19. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП в кв.1 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак
 20. Даване на съгласие по изработения проект за ЧИПРЗ в кв.7 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 21. Даване на съгласие по изработен проект за ЧИПР в кв.55 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 22. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПР в кв.14 по плана на с.Света Петка. Докл.:инж.Али Палов
 23. Попълване на нов имот в кв.10 по плана на с.Всемирци. Докл.:инж.Али Палов
 24. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Кръстава. Докл.:инж.Али Палов
 25. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Пашови. Докл.:инж.Али Палов
 26. Разрешение за изработване на ПУП – ЧИ квартали 429, 430, 431, 432, 4321 ,439, 433, 434, 435, 436, 437 и 438 по плана на град Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 27. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Голямо блато”. Докл.инж.Яна Савова
 28. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.250 и кв.272 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 29. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ улична регулация в кв.286 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 30. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ УПИ „За озеленяване” в кв.4023 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 31. По програмата за работа на ОбС:

– Отчет за дейността на „МЦ Велинград 2017” ЕООД за І-во тримесечие на 2019г.

– Отчет за дейността на „ВКТВ” ЕООД за І-во тримесечие на 2019г.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
27.05.2019г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
27.05.2019г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
28.05.2019г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
28.05.2019г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
29.05.2019г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
29.05.2019г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар