Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.07.2019 г. /СРЯДА/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
537

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.07.2019 г. /СРЯДА/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска
 3. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова      
 4. Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова      
 5. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г. -Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова 
 6. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.- Докл.: инж.П.Кондев          
 7. Промяна в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, определен с Решение № 11, проведено на 19.11.2015 г.- Докл.:инж.Иван Пукнев
 8. Определяне на годишни начални наемни цени на ливади, пасища – мери и ниви в землище Велинград и землищата на територията на Община Велинград както следва:Света Петка, Драгиново, Цветино, Рохлева, Грашево, Абланица, Пащови, Чолакова, Горна Дъбева, Кръстава, Биркова, Юндола, Бозъова, Бутрева, Враненци.- Докл.: Илияна Бошнакова, Н.Келчева
 9. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.- Докл.: Н.Келчева
 10. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 502.2200 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, целият с площ от 549 кв.м. чрез продажба частта на общината:30 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10450.502.2200 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/ 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 549 кв.м. на Г. Захариев и определяне пазарна цена на общинския имот/ул.”Кисловодск”№36/.- Докл.:Мариана Белухова, Н.Келчева
 11. ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на част от ПИ с идентификатор по КК503.1290, /част от улица/ до кв. 64 по плана на гр.Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцева, инж. Янко Чолаков
 12. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ и улица с о.т. № № 1458-1459 в кв.70 по плана на гр. Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцева, инж. Янко Чолаков
 13. ПУП –  план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ   XI-„За административна сграда на община Велинград и парк“, кв. № 141 по плана на гр. Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцева, инж. Янко Чолаков
 14. ПУП – схема за трасета на подземни водопровод и канализация до ПИ 10450.217.16 и ПИ 10450.217.18, местност „Вельовица” по КК на град Велинград.- Докл.:арх.Ели Цинцева, инж. Янко Чолаков
 15. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за ПИ 10450.6.202, местност „Синьо блато/Сивек” по КК на град Велинград и ПУП – Парцеларен план за водоснабдяване и електрозахранване към него.-Докл.:инж.Яна Савова, инж. Янко Чолаков
 16. ПУП – проект за частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІ-273,262 в кв.16 по плана на с.Драгиново общ. Велинград. н.а.№197/1990г. Цанко Борисов Есев 1/2 и н.а.№150/1987г. н-ци Алеко Манушов Есев ½ скица №968/25.11.2014г.- Докл.:А.Бошнак, инж. Янко Чолаков
 17. ПУП –  парцеларен план за трасе на подземна КЛ НН от съществуващ стълб № 10-1, ТП ”Елбрус-Пътно” до имотната граница  на ПИ 10450.147.101 по КК на град Велинград.- Докл.:инж. Яна Савова, инж. Янко Чолаков
 18. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, върху която е извършено строителство, местност „Тудора/Потока”- Докл.:инж. Яна Савова, инж. Янко Чолаков
 19. Даване на разрешение за изработване на ПУП- схема за трасе на нов водопровод за минерална вода ф63 за захранване на „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ“ в УПИ ІІІ-251 в кв.58а   по плана на с.Драгиново,Община Велинград.- Докл.:А.Бошнак, инж. Янко Чолаков
 20. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предазначението на земя от горски фонд за част от ПИ 10450.227.4, местност „Начовото” по КК на град Велинград.- Докл.:инж. Яна Савова, инж. Янко Чолаков
 21. По Програмата за работа на ОбС:

21.1 Счетоводен баланс и отчет към 30.06.2019г. на “МЦ-Велинград 2017г.“ ЕООД

21.2  Счетоводен баланс и отчет към 30.06.2019г. на “МБАЛ-Велинград“ ЕООД

21.3 Счетоводен баланс и отчет към 30.06.2019г. на “ВКТВ“ ЕООД- Велинград

21.4 Счетоводен баланс и ОПР за 2018г. на “Паркинги и гаражи“ ООД ;

21.5 Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност- Докл.: Р.Русева

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
22.07.2019г.      /понеделник/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
22.07.2019г.     /понеделник/ 15.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
22.07.2019г.

/понеделник/

16.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
23.07.2019г.

/вторник/

14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
23.07.2019г.

/вторник/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
23.07.2019г.

/вторник/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/  

Вашият коментар