Предстоящо заседание, което ще се проведе на 09.12.2019 г. /понеделник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
449

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  09.12.2019 г. /понеделник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Докл.:Елисавета Сариева 
 3. Приемане Програма за работа на Общински съвет – Велинград за 2020г. Докл.:Елисавета Сариева
 4. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от ДФ „Земеделие” за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград: с.Драгиново, с.Грашево, с.Пашови, с.Св.Петка, с.Кръстава, Община Велинград, Област Пазарджик”. Докл.:инж.Д.Кафеджиева
 5. Сключване на договор за банков кредит от „ВКТВ” ЕООД с ОББ АД и определяне на обезпеченията и условията по кредита. Докл.:Ат.Вецов
 6. Поемане на дългосрочен кредит от „МЦ Велинград 2017” ЕООД сключен с „Експресбанк” АД. Докл.:Пл.Гьоров
 7. Одобряване на проекто-спогодба между Община Велинград и „ЕКО-ТИТАН” ЕООД. Докл.:Ат.Вецов
 8. Определяне населени места – Цветино, Г.Дъбева, Юндола, Г.Биркова, Бутрева, Враненци, Чолакова, Кандови, Алендарова, Всемирци и Д.Дъбева, които са административни центрове на кметство и в които не са произведени избори за кметове на кметства на 27.10.19г. за назначаване на кметски наместници.Докл.Т.Янков
 9. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. Докл.:инж.П.Кондев
 10. Приемане „Спортен календар – 2020г.” Докл.:Цв.Спасова
 11. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.05.19г. до 31.10.2019г. и решенията, които към 30.04.19г. са били в процедура по изпълнение. Докл.Н.Видаркинска
 12. Отчет по Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2019г. Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова
 13. Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2020г. Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова
 14. Кандидатстване с проектно предложение по процедура Първа покана по Резултат 2 „Подробен достъп до изкуства и култури” по програма ПО14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Докл.Ил.Гешева, Н.Стефанова
 15. Одобряване годишен отчет за 2019г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2016-2019г. Докл.:Р.Халачева
 16. Одобряване на годишен отчет за 2019г. по изпълнение на мерките заложени в Общинска програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-2020г. Докл.:Р.Халачева
 17. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2019г. Докл.:М.Белухова, Н.Видаркинска
 18. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на общински имот – петно №2, с площ от 21кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия, находящо се на ул.”Мариница” по плана на с.Драгиново за срок от 10 години. Докл.:Б.Чинков, Н.Видаркинска
 19. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на общински имот – петно №1 с площ от 20кв.м., находящо се в УПИ ІІ „За училище” в кв.424 по плана на гр.Велинград за срок от 10години. Докл.: Б.Чинков, Н.Видаркинска
 20. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на общински имот – петно с площ от 20кв.м., находящо се в УПИ V, кв.408 по плана на гр.Велинград, за срок от 10 години. Докл.: Б.Чинков, Н.Видаркинска
 21. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на общински обект – магазин №10, находящ се на Кооперативен пазар /бивше фотостудио Кодак/. Докл.:Иво Ардалиев, Н.Видаркинска
 22. Продажба на земя-частна общинска собственост,  находяща се на ул.”Плиска” №6А на Чудомир Николов, собственик на законно построена жилищна сграда-къща и определяне на пазарна цена на  имота. Докл.:М.Белухова, Н.Видаркинска
 23. Даване на съгласие за извършване на текущ ремонт на сграда, находяща се на бул.”Ал.Стамболийски” №12, бивш клуб „Пикадили” от „Спорт инвест груп” ЕООД. Докл.: М.Белухова, Н.Видаркинска
 24. Учредяване възмездно право на ползване на Димитър Гаджанов за срок до пет години за разполагане на постоянен пчелин върху поземлен имот в землището на с.Грашево, Община Велинград. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Видаркинска
 25. Учредяване възмездно право на ползване на Йордан Савов за срок до десет години за разполагане на постоянен пчелин върху част от поземлен имот в землището на гр.Велинград. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Видаркинска
 26. Учредяване възмездно право на ползване на Димитър Байраков за срок до десет години за разполагане на постоянен пчелин върху поземлен имот в землището на гр.Велинград. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Видаркинска
 27. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Видаркинска
 28. Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация за квартали – 429, 430, 431, 432, 4321, 439, 433, 434, 435, 436, 437 и 438 по плана на гр.Велинград.Докл.:арх.Е.Цинцева, инж.Я.Чолаков
 29. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І „За болница”, УПИ ХІV-8965-„За болница” и улица с о.т.№№1258а-1258ж в кв.65 по плана на гр.Велинград. Докл.: арх.Е.Цинцева, инж.Я.Чолаков
 30. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Марина ливада” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков
 31. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Джестов въбел” по КК на гр.Велинград.  Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков
 32. Приемане схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на 1бр.временен преместваем търговски обекти- петно №І – типов павилион „Пиле на грил”, находящ се в кв.34 по плана на гр.Велинград /тротоара през „Знаме на мира, пл.Македония, кв.Чепино/. Докл.:арх.Т.Енев
 33. Приемане схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на 1бр.временен преместваем търговски обект- петно №І – навес-ажурна метална конструкция с площ 30кв.м.пред кафе-сладкарница „Иглика”. Докл.:арх.Т.Енев
 34. Попълване на нови имоти по плана на с.Биркова, Община Велинград.Докл.:инж.А.Палов, инж.Я.Чолаков
 35. Даване съгласие за отваряне на нова улица и образуване на два нови квартала кв.5 и кв.5А по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград. Докл.:инж.А.Палов, инж.Я.Чолаков
 36. Одобряване на ПУП-Схема на трасе за нова канализация в с.Рохлева. Докл.:инж.А.Палов, инж.Я.Чолаков
 37. ПУП-ПРЗ на имот в местност „Башкова чука/разса” по кадастралната карта на Велинград. Докл.:арх.Ели Цинцева, инж.Я.Чолаков
 38. ПУП-ЧИ на плана за застрояване в кв.65 по плана на гр.Велинград /до УРИ І – „За болница”/. Докл.:арх.Ели Цинцева, инж.Я.Чолаков
 39. Изграждане на външно захранване – подземен електропровод от БКТП „Шулев” до ел.табло на имотна граница в ПИ 10450.502.2613 по кадастралната карта на Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков
 40. Промяна Бюджет на Община Велинград за 2019г. Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Димова
 41. По Програмата за работа на ОбС:

41.1.Отчет за приходи и разходи за трето тримесечие на 2019г. на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

41.2.Отчет за приходи и разходи за трето тримесечие на 2019г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

41.3.Отчет за приходи и разходи за трето тримесечие на 2019г. на „Медицински център 2017” ЕООД.

41.4.Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия – непредставен;  Отчет на извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

41.5.Отчет за дейността и събираемостта на Отдел ‘Инспекторат’- информация за контрола и санкциите, при спазването и изпълнението на общинските наредби.

41.6.Отчет поизпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2019., включващ общинско имущество  /земи и сгради/  по населени места и приходи от тях

41.7.Отчет по изпълнението на Общинска  Програма за младежта за 2019г.  и приемане на нова –отложено с писмо вх.№636/27.11.19г.

41.8.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и сключване на договори; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2020г. – отложено с писмо вх.№633/27.11.19г.

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане

Час

Комисия

05.12.2019г.      /четвъртък/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
05.12.2019г.     /четвъртък/ 15.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
05.12.2019г.

/четвъртък/

16.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
06.12.2019г.

/петък/

14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
06.12.2019г.

/петък/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
06.12.2019г.

/петък/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /Елисавета Сариева/  

 

Вашият коментар