Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
391

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.01.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова
 3. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл. Докл.Елисавета Сариева
 4. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019-2023г. Докл.:Н.Келчева
 5. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Докл.:Н.Келчева
 6. Даване съгласие за приемане като актив в баланса на Общината, извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2019г., описани в констативен протокол, представен от комисия назначена със заповед №45/14.01.2020г. на Кмета на Община Велинград. Докл.:инж.П.Кондев
 7. Определяне на двама общински съветници за членове на комисията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград.Докл.:Цв.Спасова
 8. Определяне на общински съветник за зам.-председател на Общинският съвет по наркотични вещества – Велинград. Докл.:Н.Стефанова
 9. Определяне на общински съветници за членове в състава на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на Община Велинград“. Докл.:Н.Стефанова
 10. Определяне на общински съветници за членове в състава на „Общински солидарен фонд за подпомагане на лечението на граждани на територията на Община Велинград“. Докл.:Н.Стефанова
 11. Излъчване на представители от Общински съвет – Велинград за участие в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, както и за участие в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. Докл.:Г.Владимирова
 12. Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ с проектно предложение „Облагородяване на парк при площад „Възраждане““. Докл.:Р.Русева
 13. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Община Велинград, обезпечаваща авансово плащане по АДБФП за проект: „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград“, по Оперативна програма „Региони в растеж 201402020г.“. Докл.:В.Атанасов
 14. Приемане на Решение за издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаващ авансово плащане за 2020г. за договор сключен между СНЦ „МИГ-Белово, Септември, Велинград“ и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 201402020г. Докл.:Ат.Вецов
 15. Приемане на Програма за 2020г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. Докл.:Цв.Спасова
 16. Одобряване и приемане на два броя нови петна за поставяне на рекламно-информационни елементи – подвижни табели пред търговски обекти, съответно на бул.“Съединение“ /търговска улица“ и ул.“Юндола“ №7А. Докл.:Н.Мерджанова
 17. Одобряване и приемане на един брой ново петно за поставяне на рекламно-информационен елемент – табела на бул.“Хан Аспарух“ №35 по проект „Живот под един покрив“. Докл.:Н.Мерджанова
 18. Одобряване и приема на един брой ново петно за поставяне на рекламно-информационен елемент-табела на десет тротоар на влизане в гр.Велинград при кръстовище между околовръстен път и Главен път ІІ-84. Докл.:Н.Мерджанова
 19. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен чрез търг. Докл.:Ал.Бошнаков
 20. Мониторингов доклад за 2019г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите /2018-2020/ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г. Докл.:Т.Кръстева
 21. Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2019г. Докл.:Т.Кръстева
 22. Общински годишен план за младежта за 2020г. Докл.:Т.Кръстева
 23. Определяне на общински съветници за членове в състава на Обществен съвет за съдействие, помощ и осъществяване на публичен контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане. Докл.:Т.Кръстева
 24. Годишна Програма за развитие на читалищната дейност – 2020г.Докл.:Ил.Гешева
 25. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минарална вода от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня“ и КЕИ №7 „Сярна баня“ на „ЕЛЕНА-4“ ООД за обект „Хотел със СПА център“. Докл.:Г.Владимирова
 26. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Асан Салиев Ахм.Юруков в землището на с.Драгиново. Докл.:Ил.Бошнакова
 27. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Ахмед Асанов Юруков в землището на с.Драгиново. Докл.:Ил.Бошнакова
 28. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Илия Заваринов Андонов в землището на гр.Велинград. Докл.:Ил.Бошнакова
 29. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Муса Ахмедов Мустафов в землището на с.Кръстава. Докл.:Ил.Бошнакова
 30. Дарение на общински недвижим имот – УПИ №ХVІ-10-общ., целият с площ от 780кв.м., находящ се в кв.13 по плана на с.Абланица, на „Мюсюлманско изповедание” – религиозна институция. Докл.:М.Белухова, Н.Келчева
 31. Продажба чрез публично оповестен търг на два броя урегулирани поземлени имоти в кв.14 по плана на с.Пашови и определяне на пазарни цени за продажба на общинските имоти. Докл.:М.Белухова
 32. Прекратяване на съсобственост върху УПИ №VІІ-търговия и услуги в кв.49 по плана на с.Драгиново чрез продажба частта на Общината на н-ци Шериф Ибриямов Джорак и определяне пазарна цена на общинския имот. Докл.:М.Белухова, Н.Келчева
 33. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №139 с площ от 630кв.м. в кв.31 по плана на с.Драгиново на Ема Мустафова Кепчелюва, собственик на законно построена жилищна сграда-къща върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова, Н.Келчева
 34. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №1379 с площ от 504кв.м. в кв.3 по плана на с.Драгиново на Мирослав Миленов Алендаров и Борислав Мехмедов Алендаров, собственици на законно построена жилищна сграда-къща върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова, Н.Келчева
 35. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща имот пл.№472 целия с площ 974кв.м. в кв.35 по плана на с.Юндола и имот №634 целия с площ от 382кв.м. в кв.35 по плана на с.Юндола на „Коловаг” АД гр.Септември, собственик на законно построени сгради върху тях и определяне пазарна цена на имотите. Докл.:М.Белухова, Н.Келчева
 36. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, целият с площ от 562кв.м. чрез продажба частта на общината на Верка Д.Богданова и Илия Д.Богданов и определяне пазарна цена на общинския имот /кв.Ръджова махала, ул.”Маркови скали „№23/. Докл.М.Белухова, Н.Келчева
 37. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот с идентификатор 10450.502.1642 по КККР на гр.Велинград, целия с площ от 188кв.м. и определяне пазарна цена за продажба на общинския имот. Докл.М.Белухова, Н.Келчева
 38. Одобряване на петна за поставяне на кафе-автомат на бул.”Съединение”. Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева
 39. Одобряване на петна за поставяне на кафе-автомат в УПИ ІV, кв.104 по плана на гр.Велинград. Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева
 40. Разрешение за поставяне на кафе-автомат между о.т.398 и о.т.394 по плана на гр.Велинград. Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева
 41. Одобряване на петна с номера от №1 до №21 на пл.”Н.Гяуров” за продажба на мартеници. Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева
 42. Определяне на общински съветници за членове в състава на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Велинград”. Докл.:Н.Стефанова
 43. Дарение на сумата от 2500лв. за обновяване на музикалната апаратура на ДЮВИШ „Звънче”. Докл.:Н.Стефанова
 44. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1376 в УПИ І- „За озеленяване” в кв.571 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Е.Цинцева
 45. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1207 в УПИ І- „За озеленяване” в кв.571 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Е.Цинцева
 46. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 10450.503.1378 в УПИ І- „За озеленяване” в кв.571 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Е.Цинцева
 47. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в местност „Джестов въбел” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков
 48. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Голямо блато” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков
 49. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Буков дол” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков
 50. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Мехмед Мехмедов Юруков в м.”Липовец”. Докл.:А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 51. Одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-482, УПИ VІ-481 и нова улица с о.т.№№174а-168а в кв.39 по плана на с.Драгиново. Докл.А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 52. Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-общ. в кв.14 по плана на с.Драгиново. Докл.А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 53. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Мариница” и схеми за електрозахранване, водоснабдяване и канализация. Докл.:П.Шаламанов, инж.Я.Чолаков
 54. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица” и схеми за електрозахранване, водоснабдяване и канализация. Докл.:П.Шаламанов, инж.Я.Чолаков
 55. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Тръне” и схеми за електрозахранване, водоснабдяване и канализация. Докл.:П.Шаламанов, инж.Я.Чолаков
 56. ПУП-ЧИ на плана за застрояване на УПИ ІІ – „За училище” в кв.60 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Е.Цинцева, инж.Я.Чолаков
 57. ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІ-8916, кв.391 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Е.Цинцева, инж.Я.Чолаков
 58. Искане за допълване на решение №382/29.10.2016г. на ОбС Велинград с което е издадено разрешение за изработване на ПУП- промяна предназначението на земеделска земя и застрояване на ПИ в с.Юндола. инж.Я.Чолаков
 59. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І-2834- „За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Е.Цинцева, инж.Я.Чолаков
 60. Разрешение за изработване на ПУП – ЧИРЗП и застрояване на част от ПИ 10450.503.1751 по КК на гр.Велинград, пресечката на ул.”Ленища” и ул.”Цар Самуил” в кв.3981 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 61. Разрешение за изработване на ПУП – ЧИРЗП и застрояване на УПИ V и УПИ VІІІ в кв.393 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 62. Схема за разполагане на временен преместваем обект –скулптура „Дърворезба на семейство мечки” с надпис „Велинград”. Докл.:арх.Т.Енев
 63. По Програмата за работа на ОбС:

63.1.Отчет на Управителя на „ВКТВ” ЕООД за четвъртото тримесечие на 2019г.

63.2.Отчет за изработените проекти по Европейски програми, тяхното движение и степен на готовност.

63.3.Отчет на Кмета на Общината за 2019г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА.

63.4. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти на Община Велинград.-отложена с писмо вх.№94/20.01.20г. за м.март

63.5. Отчет за 2019г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград. – отложен за следваща сесия с писмо вх.№45/16.01.20г.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
27.01.2020г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
27.01.2020г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
28.01.2020г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
28.01.2020г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
29.01.2020г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
29.01.2020г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /Елисавета Сариева/  

 

Вашият коментар