Извънредно заседание, което ще се проведе на 06.02.2020 г. /четвъртък/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
373

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  06.02.2020 г. /четвъртък/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Одобряване на параметри за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк /България/ ЕАД чрез подписване на анекс към Договор №261/27.06.2012г. ,Докл.:Ат.Вецов, Ат.Палигоров

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                          /Елисавета Сариева/

Вашият коментар