Извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. /понеделник/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
323

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  10.02.2020 г. /понеделник/ от 15:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов.

2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.

3.Определяне на временна комисия за провеждане избор на нов Председател на ОбС – Велинград.

4.Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                  /Елисавета Сариева/

Вашият коментар