Извънредно заседание, което ще се проведе на 17.02.2020 г. /понеделник/ от 16:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
292

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  17.02.2020 г. /понеделник/ от 16:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Разглеждане на Решение №62 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане  от Кмета на Община Велинград. Докл.:Г.Владимирова

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /Пламен Хаджиев/

Вашият коментар