Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
570

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.02.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев
 3. Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Докл.:Пл.Хаджиев
 4. Изменение на Решение №13/29.11.2019г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария. Докл.:Пл.Хаджиев
 5. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. Докл.: Пл.Хаджиев
 6. Изменение на Решение №9/26.11.2019г. на ОбС – Велинград, относно избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград. Докл.:Пл.Хаджиев
 7. Даване на съгласие и определяне на представител на Община Велинград в органите на управление на „Асоциация по ВиК” на обособена територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. Докл.:Ат.Вецов
 8. Отчет за изпълнението на Програмата за 2019г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. Докл.:Цв.Спасова
 9. Избор на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове. Докл.:инж.Д.Кафеджиева
 10. Приемане на План за защита при бедствия на Община Велинград. Докл.:Г.Владимирова
 11. Откриване на процедура по отчуждаване на имот и сграда – частна собственост за публични общински нужди. Докл.:Пл.Гьоров
 12. Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2019г. Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова
 13. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2021г. Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова
 14. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2020г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова
 15. Културен календар на Община Велинград. Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2020г. Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова
 16. Отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019г. Докл.:Ел.Миланова
 17. Отчет на Общинската програма за превенция на наркотичните зависимости 2019г.Докл.: Ел.Миланова
 18. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно с площ 20кв.м., находящо се в кв.156 /парка пред централен плаж/ за срок от 5 години. Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева
 19. Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от пет години на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” върху обект общинска собственост. Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева
 20. Ползване на петно с площ от 2кв.м. за поставяне на преместваем сезонен обект за търговия – кафе автомат в тротоарно уширение на имот с пл.№501.943 по плана на с.Юндола. Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева
 21. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на общински имот – сграда с площ от 38кв.м. с идентификатор №10450.501.2030.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри за срок от 10г. Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева
 22. Изменение на решение №215/28.06.18г. и одобряване на новата визия на павилионите в парка до читалище „Отец Паисий”. Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева
 23. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Докл.:Н.Келчева
 24. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 480кв.м. на Стоил Гайтанов, собственик на еднофамилна жилищна сграда, построена върху нея на основание ОПС и определяне на пазарната цена на имота /ул.”Жасмин”№16 кв.Анезица/. Докл.М.Белухова, Н.Келчева
 25. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 186кв.м. на Иван Ковачев, собственик на жилищна страда, построена върху нея и определяне на пазарна цена на имота /ул.”Кория№ 9-Асфалтова база/ Докл.М.Белухова, Н.Келчева
 26. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 397кв.м. на Йордан Попов, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота /ул.”Кирил Павлов” №12 кв.Чепино/. Докл.М.Белухова, Н.Келчева
 27. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци Алиш Алиев Перчинков в землището на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева
 28. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2020г. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева
 29. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд. Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева
 30. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временни преместваеми обекти – навеси – кът за пушачи – сладкарница „Иглика” и сладкарница „Бонбона”. Докл.:арх.Т.Енев
 31. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земи в м.”Вельовица” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков
 32. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Босак” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова, инж.Я.Чолаков
 33. Предприемане процедура по промяна предназначението на имот 10450.33.25 от „пасище” в „За площадка за строителни отпадъци” по кадастралната карта на гр.Велинград. Докл.инж.Я.Чолаков
 34. Даване на съгласие по изработен проект за ЧИПР за ПИ 397 и улица с о.т.150-149-148-146 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 35. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот с площ 2016кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Мехмед Юсуф Синапов в м.”Грашево”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 36. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 1348 с площ 422кв.м. и имот 1349 с площ 425кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Ахмед Бушнаков в м.”Пирова Бърчина”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 37. Произнасяне по прием помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 990 с площ 736кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Салих М.Кичиков в м.”Гадженица”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 38. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 1367 с площ 578кв.м. и имот 1368 с площ 1556кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Алиш Ал.Хаджихасанов в м.”Липовец”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 39. Произнасяне по приет помощен план по члр.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 1328 с площ 420кв.м. по решение на Общинска служба земеделие гр.Велинград на н-ци Асан Ас.Мазълов в м. „Липовец”. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 40. Даване съгласие по изработен проект за ЧИПР на ул.”В.Сотиров” между о.т.69-73 и улица с о.т.29-72-71 по плана на с.Грашево. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 41. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП – проект за ЧИПР на улица с о.т.65а-65б и УПИ І „Училище” в кв.42 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак, инж.Я.Чолаков
 42. ПУП-ЧИ по плана за регулация и застрояване на УПИ Х „За озеленяване” в кв.178 по плана на гр.Велинград. Докл.:арх.Ели Цинцева, инж.Я.Чолаков
 43. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ „За оранжерии” в кв.353 по плана на гр.Велинград
 44. По Програмата за работа на ОбС:

44.1.Отчет на Управителя на „ВКТВ” ЕООД за четвъртото тримесечие на 2019г.

44.2.Отчет на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за четвъртото тримесечие на 2019г.

44.3. Отчет на Управителя на „МЦ-Велинград-2017” ЕООД за четвъртото тримесечие на 2019г.

44.4.Отчет на Кмета на Общината за 2019г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА.-непредставен

44.5.Отчет за постъпили приходи от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2019г.

44.6. Наредба за горските територии на Община Велинград.-непредставена

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
24.02.2020г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
24.02.2020г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
25.02.2020г.

/вторник/

15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
25.02.2020г.

/вторник/

16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
26.02.2020г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
26.02.2020г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /Пламен Хаджиев/  

 

Вашият коментар