ЗАПОЧНА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ“

0
195

    На 01.02.2020 г. на територията на Община Велинград започна предоставянето на социални услуги в домашна среда по проект „Достоен живот“. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ чрез Водено от общностите местно развитие.

    В обявения срок за кандидатстване /до 31.12.2019г./ бяха подадени 41 заявления-декларации от кандидати за потребители и 37 заявления-декларации от кандидати за персонал. След проведен подбор и класиране на кандидат – потребителите в проекта бяха включени 29 потребителя, за които ще се грижат 27 лица персонал /7 лични асистенти, 13 социални асистенти и 7 домашни помощници/.  Останалите кандидат-потребители не губят правото си за ползване на услугата, а остават в листата на чакащите за включване в проекта.

     За период от 18 месеца / до 31.07.2021 г. вкл. / ще бъдат предоставяни социални услуги в домашна среда „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен санитар“, които ще са в помощ на лица с трайни увреждания /в т.ч. и деца/, възрастни хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване /в т.ч. и самотноживеещи/ и други уязвими групи от населението. Изпълнението на дейностите по проекта ще спомага за тяхната по-пълноценна интеграция сред обществото.

     На 19 и 20 февруари 2020 г. се проведе двудневно въвеждащо обучение на 18 от назначените лица за персонал в т.ч. 4 лични асистенти, 8 социални асистенти и 6 домашни помощници, които не са преминали обучение по други проекти/програми с оглед предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда. Повишаването на квалификацията на наетия персонал по проекта чувствително ще намали риска от институционална грижа за хора нуждаещи се от помощ за обслужване.

    Благодарение на реализацията на проект „Достоен живот“ на територията на община Велинград се разширяват възможностите за повишаване качеството на живот на групите в неравностойно положение и тези със специални потребности, като се насърчава социалното включване и интегрирането им в обществото.

Проект „Достоен живот”

BG05М9ОP001-2.044-0001

Вашият коментар