ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

0
566

   energijna

   На 11 март 2020 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Облагородяване на парк при площад „Възраждане“ по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос I “Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

 

    Общата стойност на проекта е 444 125 лева. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 444 125 лева, от които финансирането от ЕС е 377 506,25 лева, а националното финансиране е 66 618,75 лева.

 

     Общата цел на проекта е: Осигуряване на устойчива и екологична градска среда и създаване на нови възможности за отдих и рекреация на населението чрез облагородяване на парк при площад „Възраждане“. 

Специфичните цели на проекта са:

 

● Създаване на нова визия и качествена промяна на цялостния облик на парк при площад „Възраждане“.

● Подобряване на физическата среда чрез ремонт и рехабилитация на парковото пространство, алейната мрежа и  възстановяване на съществуващ фонтан.

● Обезпечаване на сигурността и безопасността на градската среда, чрез поставяне на енергоспестяващо парково осветление и изграждане на видео наблюдение.

● Осигуряване на условия за достъп на хората с увреждания и интегриране на групите в неравностойно положение.  Проектът предвижда чрез инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството да бъдат осъществени интервенции, който в максимална степен да отговарят на конкретните специфики и пространствени характеристики на обекта. Ще се реализират строително монтажни работи за цялостното облагородяване на парка по отношение на архитектура, паркоустройство и озеленяване. Ще се извърши обследване на състоянието на съществуващата дървесна растителност, като проектното решение ще бъде съобразено с него. Предвижда се изпълнение на мерки за осигуряване достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. В рамките на проекта ще бъдат осъществени дейности по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, информационно комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране, както и извършване на независим финансов одит. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Проект „Облагородяване на парк при площад „Възраждане“

№ BG16RFOP001-1.037-0007-C01

Вашият коментар