ЗАПОВЕД

0
276

З А П О В Е Д

 

№…………..

 

гр. Велинград ……………………….2020 год

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с рапространението COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р–37/ 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република Българияу както и Заповед № РД 01-195 от 10.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Изменям моя Заповед № 423 от 14.03.2020 год., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 год., включително.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

        Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Велинград, както и да се обяви на видно масто в сградата на Общинска администрация-Велинград.

 

   Копие от заповедта да се връчи на: Директора на ОДМВР-Пазарджик, Кметове и Кметски наместници на територията на Община Велинград, Заместник–кметове на Община Велинград, Секретар на Община Велинград за сведение и изпълнение, както и на Директора на РЗИ-Пазарджик –за сведение.

 

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните Заместник-кметове и на Секретаря на Община Велинград.

 

 

Д-р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на Община Велинград

Вашият коментар