Как да предпазим себе си и околните по време на епидемия от КОРОНА ВИРУС /COVID-19/

0
347

 

proektПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ“

 

Как да предпазим себе си и околните по време на епидемия от КОРОНА ВИРУС /COVID-19/

 

 

Какво трябва да знаем:

 • Носенето на лични предпазни средства /маски и ръкавици/, използването на дезинфектанти и личната хигиена са задължителни.
 • Лицата, пристигащи от страни с потвърдени случаи на COVID-19, се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Ако през това време развият някакви симптоми, могат да се обадят на личния си лекар, на медицинското заведение, отговорно за тяхното място на настаняване, или на съответната регионална здравна инспекция за насоки и тестване.

!!! Лицата, които не спазват противоепидимичните мерки, наложени със Заповед на Министъра на здравеопазването подлежат на глоба и наказание.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ

maskiИзползването на предпазни маски в обществото е допълнителна мярка към основните превантивни мерки.

ТЕХНИКА ЗА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ С ДЕЗИНФЕКТАНТ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА

ryce

1а. и 1b. Изсипете или впръскайте дезинфектанта на ръката си, която е оформена като купичка

 1. Разтрийте дланите си една в друга.

ryce2

3.Поставете дланта на дясната ръка върху гърба на лявата със сплетени и изпънати пръсти, разтъркайте по дължина на пръстите.

 1. Преплетете ръцете откъм дланите и разтъркайте по дължина на пръстите.
 2. Свийте двете ръце и ги прихванете срещуположно. Разтъркайте.

ryce3

6.С кръгово движение измийте палеца на лявата ръка с дясната и след това повторете с другата ръка.

7.С кръгови движения върху лявата длан на събраните пръсти на дясната ръка измийте върховете на пръстите. Повторете с другата ръка.

8.Изчакайте дезинфектантът да изсъхне. След като станат сухи, Вашите ръце са безопасни.

     Настоящата информационна брошура е изготвена в изпълнение на Дейност „Местни социални дейности за социално включване” по проект „Достоен живот”, Договор за БФП №BG05М9ОP001-2.044-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение” чрез Водено от общностите местно развитие

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ?

 • Лицевата маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.
 • Преди поставяне и сваляне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.maski2
 • При сваляне на маската: отстранете я отзад напред, като хванете връзките ѝ; избягвате да докосвате маската от предната страна.
 • Измийте ръцете си незабавно след сваляне на маската!
 • Маските за многократна употреба, които са от текстил, след всяка употреба при първа възможност, трябва да се изпират на температура 60°C с перилен препарат.
 • Маската се сменя с нова веднага щом се навлажни!
 • Маски за еднократна употреба не се носят повторно!

Бъдете внимателни!

 • Използването на предпазни маски за лице може да доведе до фалшиво чувство за сигурност, в резултат на което да се намали прилагането на останалите мерки, дори и стоенето вкъщи при болест.
 • При неправилно сваляне на маската, при боравене с носената (замърсена) маска или при учестено докосване на лицето за здравите хора съществува риск от заразяване и предаване на новия коронавирус.
 • Маските са ефективни, когато носенето им е съчетано с често миене на ръцете със сапун и вода и с използването на дезинфектант на алкохолна основа.

Как да махнем ръкавиците безопасно

 • С едната ръка (в ръкавица) хванете с пръсти другата ръкавица отвън.
 • Свалете хванатата ръкавица като издърпвате от китката към пръстите и я обърнете наопаки.
 • С вече голата ръка свалете втората ръкавица, като плъзнете пръстите си между ръкавицата и китката (отвътре на ръкавицата).ryce4

 

 • Свалете ръкавицата като я обръщате наопаки и в нея остане първата ръкавица.
 • Не използвайте отново свалените ръкавици. Изхвърлете ги в кош за отпадъци с капак.
 • След сваляне на ръкавиците, измийте ръцете си със сапун и вода преди да докоснете друг предмет, повърхност или лицето си.

 ryce5

Препоръки за потребителите при покупка на продукти за лична хигиена, в. т.ч. и дезинфекция

По препоръка на СЗО, с цел превенция на разпространението на COVID-19 следва да се използват дезинфектанти (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие.

При избор на дезинфектанти за ръце от изключително значение е преди тяхното закупуване и последваща употреба потребителят да чете етикета и обръща внимание на следното:

 • За наличие на информация за вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, в случаите когато продуктът се закупува с такава цел;
 • За наличие на специфични указания за употреба – време за втриване в кожата на ръцете и съответно количество;

За специфични условия на съхранение и срок на годност.

Брошура_042020

Вашият коментар