ЗАПОВЕД № 581

0
307

З А П О В Е Д

 

№ 581

 

гр. Велинград 27.04.2020 год.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия и Наредба за реда за създаване и организиране на дейностга на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

I. ОБЯВЯВАМ:

Подбор на доброволци за 1 (един) брой вакантно място в доброволно формирование „Община Велинград” за предотвратяване или овладяване на бедствие и отстраняване на последиците от него към Община Велинград, създадено на основание чл. 41 от Закона за защита при бедстия, чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейностга на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 66 от 30.01.2020 год., Протокол № 1, точка 64 от дневния ред на Общински съвет- Велинград.

П. ОПРЕДЕЛЯМ изисквания кьм кандидата за доброволец:

 1. Общи изисквания:
  • Да е дееспособно физическо лици навършило 18 години;
  • Да е клинично здрав и да не страда от психични заболявания;
  • Да има завьршено средно образование;
  • Да не е осъждан за умишлино престьпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
  • Да не е служител на Министерството на вътрешните работи (МВР) или военнослужещи от Министерството на отбраната (МО);
 2. Необходими документи и срокове за подаването им:
  • в 10 (десет) дневен срок, считано от деня следващ датата на обявяване на настоящата заповед за подбор, кандидатите отговарящи на общите изисквания, могат да подадат заявление за участие в подбора (по образец), попълват формуляр за кандидатстване ( по образец ) и представят следните документи:
   • Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

2.1 З. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

2.1 4. Свидетелство за съдимост;

 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документ за придобита специалност или правоспособност;

            2.1.8. Декларация за сьгласие за обработка на личните данни (по образец);

 • Място за подаване на документите: в Деловодство при Община Велинград, с адрес: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” № 35.

2.3.  До участие в подбора се допускат само кандидати за доброволци, които представят в срок необходимите документи по точка 2.1. от настоящата заповед;

 • Не се приемат документи след срока по точка 2.1 ;
 • В едномесечен срок от крайната дата за подаване на заявления, комисията за подбор на кандидати за доброволци, определена със заповед на Кмета на община Велинград, да състави протокол за одобрените кандидати, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейностга на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
 • Председателят на подборната комисия да създаде необходимата организация за процедурата по подбора на кандидати за доброволци в доброволно формирование ”Община Велинград” за предотвратяване или овладяване на бедствие и отстраняване на последиците от него, като същата да приключи в обявения срок.
 • Копие от заповедта да се връчи на членовете на подборната комисия, за сведение и изпълнение;
 • Копие от заповедта да се постави на общодостьпни места на територията на община Велинград и да се публикува на интернет страницата на Община Велинград.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

Д-р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на Община Велинград

                   /П/

 

 

 

 

Изготивил: Гергана Владимирова……/П/……..

ЗАПОВЕД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ФОРМУЛЯР 

 

Вашият коментар