Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

0
580

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.05.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2 900 000 лв. Докл.:В.Благова-Дамова
 3. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2020г. в частта и за капиталови разходи с 3 815 215лв. за продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев
 4. Одобряване на Годишен доклад за 2019г.за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г. Докл.:Д.Лилова
 5. Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2019г. Докл.: арх.Т.Енев
 6. Предложение на Кмета на Община Велинград за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на Община Велинград и на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново. Докл.: арх.Т.Енев
 7. Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2019г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2020г. Докл.:Цв.Сотиров – Управител
 8. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2019г. Докл.: М.Зинкова-Шенкова
 9. Общинска програма за закрила на детето за 2020г. Докл.: М.Зинкова-Шенкова
 10. Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2020г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова
 11. Отпускане на целева помощ за отопление във вид  на поемане на транспортните разходи за доставка на дърва до адрес на крайно нуждаещи се лица през отоплителния сезон от Община Велинград. Докл.:Ат.Вецов
 12. Промяна на член от състава на „Общински солидарен фонд за подпомагане на лечението на граждани на територията на Община Велинград“. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева
 13. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Исуф Асанов Юруков в землището на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.: Н.Келчева
 14. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Юсеин Али Вурев в землището на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.: Н.Келчева
 15. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Алиш Мусов Дженев в землището на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.: Н.Келчева
 16. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Муса Мехмедов Джураков в землището на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.: Н.Келчева
 17. Даване на съгласие за започване на процедура по изменение в данните за обекти на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград с цел отразяване на верните площи на самостоятелни обекти/Бизнес център и магазин/. Докл.Н.Келчева
 18. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект ДГ „Радост”. Докл.:Г.Владимирова
 19. Произнасяне по приет помощен пан по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ на н-ци Махмуд Асанов Мазълов в м.”Липовец”. Докл.: инж.Я.Чолаков
 20. Искане за даване на съгласие от ОбС – Велинград в качеството си на собственик на ПИ – полски път – местност „Егълите” по кадастралната карта на Велинград за нанасяне в картата на верните граници на същия път /отстраняване на явна фактическа грешка/. Докл.: инж.Я.Чолаков
 21. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ ХХХІІ-„За озеленяване и УПИ ХХХV-„За озеленяване” в кв.427 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Чолаков
 22. Одобряване на ПУП – ЧИ на плана за регулация за УПИ ХІ „За административна сграда на Община Велинград и парк” в кв.141 и улична алея и УПИ І-3218 в кв.148 по плана на гр.Велинград. Докл.: инж.Я.Чолаков
 23. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Голяма Мътница” по КК на гр.Велинград. Докл.: инж.Я.Чолаков
 24. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№463 в кв.36 по плана на с.Юндола. Докл: инж.Я.Чолаков
 25. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ УПИ ІІ- За озеленяване и общински части от имоти в кв.21 по плана на с.Юндола. Докл.: инж.Я.Чолаков
 26. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.15 и кв.16 по плана на с.Юндола. Докл.: инж.Я.Чолаков
 27. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ УПИ ІІ – За озеленяване и общински части от имоти в кв.22 по плана на с.Юндола. Докл.: инж.Я.Чолаков
 28. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.147.111, честност „Голямо блато/Варниците” по КК на гр.Велинград. Докл.: инж.Я.Чолаков
 29. Даване съгласие за изготвен ПУП – ЧИПРЗ на УПИ ІХ, Х и ХІ в кв.2 по плана на с.Света Петка. Докл.: инж.Я.Чолаков
 30. Проект за частично изменение на плана за регулация на улица с ос.т.7а-38-37-58-36 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград. Докл.: инж.Я.Чолаков
 31. Разрешение за изработване на парцеларен план за обект „Външно електрозахранване” на ПИ в м.Могилица от КК на гр.Велинград. Докл.: инж.Я.Чолаков
 32. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Мариница-Оранжериите”. Докл.: инж.Я.Чолаков
 33. ПУП-план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ №ХІ-2593,2611 „ЖС, търговия, услуги и къща за гости” в кв.200 по плана на гр.Велинград от Сондаж №17, находище „Велинград-Лъджене”. Докл.: инж.Я.Чолаков
 34. Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.4023 по плана на гр.Велинград.Докл.:инж.Я.Чолаков
 35. Одобряване на ПУП за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж №5 „Горски пункт” в м.”Башкова Чука/Разсадника”. Докл.:инж.Я.Чолаков
 36. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-схема трасе нова ВЛ НИ и стълбове за улично осветление по ул.”Мариница” в с.Драгиново. Докл.: инж.Я.Чолаков
 37. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.34а по плана на с.Драгиново. Докл.: инж.Я.Чолаков
 38. ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ ХХХІV „За КОО и Паркинг” в кв.141 по плана на гр.Велинград. Докл.: инж.Я.Чолаков
 39. Годишен отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2019г. – Перспективи за развитие. Анализ на разходите и събираемостта на приходите. Състояние на местата за паркиране. Отчет за „синята зона“. Докл.:Г.Минков -Директор
 40. Отчет за дейността за 2019г. на „МЦ-Велинград 2017” ЕООД. Докл.:д-р Динев
 41. Даване на съгласие за ползване на 2бр.-одобрени петна за поставяне маси и столове и сключване на договори за 1 година. Докл.:Н.Келчева
 42. Отдаване под наем на помещения №7 и №8, находящи се на Кооперативен пазар – Велинград. Докл.:Н.Келчева
 43. Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение №3, находящо се в кв.124 по плана на гр.Велинград /сградата на Прокуратурата/. Докл.:Н.Келчева
 44. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за поставяне на преместваем обект в кв.25 на с.Пашови. Докл.:Н.Келчева
 45. По Програмата за работа на ОбС:

45.1. Отчет за изпълнението през 2019г. на Програма за управление за мандат 2015-2019г. Докл.Т.Янков

45.2. Отчет за постъпили суми от туристически данък през 2019г. Отчет на Комисията по категоризация на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, в т.ч. новокатегоризирани през 2019г. Докл.:Н.Мерджанова

 • Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2020г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“. -непредставен
 • Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет; Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им.Докл.:Г.Владимирова
 • Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград.-Отложена с писмо вх.№271/16.03.20г.
 • Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград за 2019г. Докл.:инж.П.Кондев
 • Отчет за първото тримесечие на 2020г. на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград. Докл.:Цв.Сотиров – Управител
 • Приемане годишните ОПР и баланс на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, отчет на управителия. Отчет  за първото тримесечие на 2020г. на „МЦ-Велинград 2017“ и „МБАЛ-Велинград “ЕООД -непредставени

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
26.2020г.      /вторник/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
26.2020г.     /вторник/ 15.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.2020г.

/вторник/

16.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
27.2020г.

/сряда/

14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
27.2020г.

/сряда/

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
27.2020г.

/сряда/

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /Пламен Хаджиев/  

 

Вашият коментар