Със своя заповед д-р Коев ускорява изпълнението на решението на ВАС за Клептуза

0
455

 

     Със своя заповед  д-р  Коев  ускорява изпълнението на решението на ВАС за Клептуза

    Кметът на Община Велинград в рамките на своите правомощия на 11 май 2020 е издал заповед, с която е назначил комисия, на основание Решение № 5372 от 05.05.2020г. на Върховен административен съд, постановено по Адм. дело № 8799/ 2019г. по описа на ВАС. Комисията трябва  да извърши проверка, оглед на място и да направи съответните замервания на сградата на ресторант „Езерото” край Клептуза  с цел да събере всички необходими изходни данни, които да послужат за стартиране на процедурата по реда на чл.225а от ЗУТ.  Кметът на всяка една община упражнява своите правомощия,чрез издаване на заповеди за изпълнение на всяко едно решение според Закона за местната власт и местната администрация/ЗМСМА/. 

     Длъжностните лица от Общинска администрация, в съответствие със заповедта, са съставили констативен протокол, с който са извършени всички предварителни действия по съставянето на констативен акт по смисъла на чл.225а, ал.2 от ЗУТ. Заповедта и нейното изпълнение ще ускорят изпълнението на решението на Върховният административен съд. Целта не е да поставят под съмнение или да доведат до неизпълнение на постановеното решение, а напротив.  Кметът на Община Велинград като административен орган не поставя под съмнение или оспорване и ще изпълни влязлото в сила решение на ВАС, като се съобрази изцяло с неговата констативносъобразителна част. С издаването на тази заповед кметът е изпълнил всички законови изисквания, вменени му по ЗМСМА и ЗУТ. Опитите за внушение,че заповедта на градоначалника има самостоятелно правно значение и цели отлагане или неизпълнение на решение на ВАС, е превратно изложение на фактите. 

     Настоящото ръководство на Община Велинград в своите си административни действия винаги е спазвала върховенството на закона и защитата на обществения интерес. Общественият интерес ще бъде запазен и защитен при стриктно спазване на законоустановените процедури и правила, предвидени в Закона за устройство на територията,водещ до фактическото изпълнение на решението на ВАС.

Вашият коментар