Предстоящо заседание, което ще се проведе на 23.06.2020г. /вторник/ от 09:30ч.

0
741

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  23.06.2020 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на План за финансово оздравяване на Община Велинград за периода 2020г.-2022г. и определяне на срок на процедурата по финансово оздравяване. Докл.:В.Благова-Дамова
 3. Издаване Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Община Велинград, обезпечаваща авансово плащане за проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр.Велинград, местност „Реповица“, Община Велинград“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.Докл.:В. Благова-Дамова
 4. Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и доставка на технически средства за нуждите на деца и младежи, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип в гр.Велинград. Докл.:Д. Малинова
 5. Отпускане на допълнителна сума от „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани на територията на Община Велинград“ на стойност 2800лв. за лечение на дете. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева
 6. Изпъление решенията на ОбС – Велинград за периода 01.11.2019г. до 30.04.2020г. и решенията, които към 31.10.2019г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Н. Видаркинска
 7. Отчет за дейността на читалищата за 2019г. Разглеждане на Доклади на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. Докл.:Ил.Гешева
 8. Определяне състав на Одитен Комитет в Община Велинград за срок от три години. Докл.:Р.Вардева-Дойчинова
 9. Удължаване скора на Договор за предоставяне на концесия от 29.03.2001г. сключен с концесионер ЕТ „Виктор Йовчев – Вики 94“. Докл.:Ат.Вецов
 10. Сключване на договор за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина за отдели намиращи се в горска територия собственост на Община Велинград. Докл.:Ал.Бошнаков
 11. Одобряване на петна за поставяне на нови рекламно-информационни елементи-билбордове. Докл.:Н.Мерджанова
 12. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Докл.:М.Белухова
 13. Продажба чрез публично оповестен търг на два броя общински поземлени имоти по КККР на гр.Велинград и определяне на пазарната цена за продажба на общинските имоти. Докл.:М.Белухова
 14. Допълване с нови две петна схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на ново петно №14 за разполагане на временен преместваем търговски обект – павилин „Бистро-снек бар“ и ново петно №15 –детска площадка. Докл.:И.Ардалиев
 15. Предоставяне на „Телекабел“ АД на 19бр. метални стълбове за улично осветление-публична общинска собственост, разположени по ул.“Д.Благоев“, гр.Велинград, кв.Чепино за нуждите на въздушна кабелна линия. Докл.:Ал.Керина
 16. Даване съгласие за вътрешно преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект – сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в кв.35 по регулационния план на гр.Велинград. Докл.:арх.Т.Енев
 17. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земя от горски фонд “Друг вид дървопроизводителна гора“ в „За жилищно строителство“ по КК на с.Света Петка. Докл.:инж.Я.Савова
 18. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1422-общински в кв.8 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 19. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 118-общински в кв.14 по плана на с.Горна Дъбева. Докл.:А.Бошнак
 20. Даване съгласие по изработен проект за частично изменение на плана за регулация на улица между кв.9, кв.12 и кв.18 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак
 21. Даване съгласие по озработен проект за частично изменение на плана за регулация на улица по плана на с.Грашево, кв.Мече корито. Докл.:А.Бошнак
 22. Разрешаване изработването на парцеларен план за трасе на обект: общински път – ж.п.гара Цветино-Магерови колиби, Община Велинград. Докл.:А.Бошнак
 23. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство“ по КК на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 24. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство“ по КК на с.Кръстава. Докл.:инж.А.Палов
 25. ПУП – частично изменение на плана за регулация и образуване на нов кв.36А по плана на с.Юндола. Докл.:арх.Е.Цинцева
 26. По Програмата за работа на ОбС:

  26.1. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работата през 2020г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици”. –непредставен

  26.2. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. – непредставена

26.3. Изпълнение на приетата стратегия за водоснабдяването в Община Велинград. непредставена

26.4. Анализ на престъпността и безопасността на движението през 2019г.-непредставен

26.5. Участие на Община Велинград в смесени търговски дружества. Перспективи за това участие. – непредставено

26.6. Състояние на общинско сметище. Срокове за изграждане на сепаративна инсталация на Община Велинград. До къде е стигнало утвърждаването на вододайните зони в Грънчарица. На какъв етап е проетът за откриване на мина в Грънчарица. – непредставено

26.7. Разглеждане състоянието на спортните клубове във Велинград. – непредставено

26.8. Представяне на актуален списък и състояние на ТД. – непредставено

26.9. Отчет  за първото тримесечие на 2020г. на „МЦ-Велинград 2017“ и „МБАЛ-Велинград “ЕООД –непредставени

 1. Отчет за дейността на МБАЛ- Велинград за 2019г. – Докл. Д-р Ж.Чешмеджиев

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
22.06.2020г.      /понеделник/ 10.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
22.06.2020г.     /понеделник/ 11.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
22.06.2020г.

/понеделник /

13.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
22.06.2020г.

/понеделник /

14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
22.06.2020г.

/понеделник /

15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
22.06.2020г.

/понеделник /

16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                                 /Пламен Хаджиев/  

Вашият коментар