Съветниците приеха Плана за финансово оздравяване на община Велинград

0
358

Съветниците приеха Плана за финансово оздравяване на община Велинград

 

    От 9:30 часа в голяма зала на общинска администрация-Велинград се проведе редовно заседание на Общински съвет.

 Една от 26-те точки в дневния ред бе приемане на План за финансово оздравяване на Община Велинград. С 26 гласа „За“ и 2 „въздържал се“ местния парламент даде съгласието си за намирането на баланс между приходи и разходи, за да бъде общината финансово стабилна и да изпълнява без затруднения функциите си, осигурявайки нормални условия на живот на своите жители.

  Според представения анализ на финансовото състояние на община Велинград към края на 2019 г. в съответствие с разпоредбите на глава 8а от ЗПФ, общината отговаря на критериите по чл. 130а, ал. 1 т. 2, т. 4 и т. 6 от същия закон и попада в категорията на общини с финансови затруднения. Поради това, общината следва да влезе в процедура за финансово оздравяване по чл. 130б, ал. 1 „с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси“. Мерките, разработени като част от Плана, следва да имат дългосрочен ефект върху цялостната дейност на общината и въвеждането и изпълнението им са от изключително значение за постигането на финансова стабилност към края на действие на Плана и следващите периоди.

     Планът за финансово оздравяване на община Велинград предвижда въвеждане на система от мерки с очакван ефект върху приходите, разходите и нивото на задлъжнялост на общината и е базиран на анализ за текущото финансово състояние и причините за затрудненото финансово положение. 

  Част от мерките, които трябва да бъдат взети за целите на реално подобряване на финансовото състояние на Общината, освен необходимостта от подобряване на събираемостта на МДТ, включват повишаване на самите ставки на данъците и таксите. Част от тях не са променяни повече от 10 години. Предвид постоянно увеличаващите се цени и необходимостта от осигуряване на издръжка и инвестиции в общината, би следвало данъците също да се актуализират. Първоначалният вариант на Плана за финансово оздравяване предвижда увеличение на ставките за ДНИ, ДПрС, ТБО и ТД с 25%. Промените ще влязат в сила от 2021 година.

Вашият коментар