НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ“

0
539

logo proekt   НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ „ДОСТОЕН ЖИВОТ“

      На 01.02.2020 г. на територията на Община Велинград започна предоставянето на социални услуги в домашна среда по проект „Достоен живот“. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.044 „МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“ чрез Водено от общностите местно развитие.

    По проектът се предоставят следните социални услуги в домашна среда: „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“. Предоставяните услуги са в помощ на лица с трайни увреждания /в т.ч. и деца/, възрастни хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване /в т.ч. и самотноживеещи/ и други уязвими групи от населението.

     При старта на проект „Достоен живот” бяха назначени 27 лица, като персонал за предоставяне на социални услуги в домашно среда, които се грижат за 29  лица с  увреждания в т.ч. и 4 деца. През месец юни поради отпадане на двама потребители бяха включени следващите от Списъка с чакащи.

     Предоставянето на почасови услуги стартира за всеки потребител, считано от датата на сключване на договора. Услугата се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, които са договорени с цел подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги.

     През изминалите месеци страната ни се намира в извънредно положение – от 13.03.2020г. до 13.05.2020г. обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., което от 14.05.2020г. премина в извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение №325/14.05.2020г. на Министерски съвет. Поради наложените мерки в извънредното положение, от екипа на проекта бяха изготвени и предоставени на потребителите за месеците март, април и май информационни материали под формата на брошури.

     Съобразявайки се с извънредната епидемична обстановка и невъзможността за провеждане на супервизии на потребителите през месец юни бе изготвен „Консултативно-информационен наръчник за хора с увреждания, хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск“. Наръчникът е изготвен според нуждите на участниците в проекта от квалифициран и сертифициран обучител и супервизор, работещ в социалната сфера.

     Във връзка с нуждата от употреба на лични предпазни средства ежемесечно бяха закупувани и предоставяни на потребителите и персонала маски за многократна употреба, дезинфектанти за ръце и повърхности, ръкавици.

     В периода 15.05.2020г.-30.05.2020г. екипът извърши проверка по домовете на потребителите относно начина и качеството на предоставяне на социалната услуга. Не бяха констатирани пропуски и нарушения.

     Въпреки извънредното положение, в което се намира страната, персоналът продължи да предоставя услугите, без да среща трудности. Изпълнението на дейностите по проекта спомага за повишаване  качеството на живот на групите в неравностойно положение и със специални потребности, като насърчава социалното им включване и интегрирането им в обществото.

 

Проект „Достоен живот”

BG05М9ОP001-2.044-0001

Вашият коментар