Стартиране на проект

0
379

     Във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“, Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C02 от 21.03.2018 г., съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие ще бъде проведена  официална церемония „Първа копка“ в гр.Велинград, местност „Благовото“ на 27.07.2020г. от 13:00 часа

 

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

Вашият коментар